Search form

San Marcos 6:3

3¿Á o̱ du̱ú ta̱ túxí yíto̱ vá kúú ra̱ káa, chi̱ de̱ꞌe María kúú rá, ta ñani ra̱ kúú Jacobo xíꞌín José, xíꞌín Judas, xíꞌín Simón viti? ¿Á o̱ du̱ú ki̱ꞌo ra̱ káa ndéi tein yó yóꞌo? ―kaá ña̱yuu ñoó.

Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní nákoni ñaá ná.