Search form

San Marcos 6:38

38Dá ni̱ kaa Jesús:

―¿Ndidaá pan néꞌe va̱ꞌa ndó? Kuaꞌán ndo̱ kande̱ꞌé ndó.

Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Oꞌo̱n kúú pan, ta uu̱ kúú ti̱yaká ―kaá ra̱.