Search form

San Marcos 6:4

4Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ndeí kúú mií vá ió ña̱ñóꞌó ña̱yuu noo̱ nduꞌu̱, na̱ kúú profeta. Tído na̱ ñoo mií ndú, xíꞌín na̱ kúú táꞌan ndu, xíꞌín na̱ veꞌe ndu, no̱ón diꞌa kúú na̱ káñóꞌó ñaá ―kaá na̱.