Search form

San Marcos 7

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kee yó ña̱ kóni̱ Ndios, ta o̱ du̱ú ña̱ kóni̱ ta̱a

1Kúú ni̱ na̱tuu yati ta̱ fariseo xíꞌín dao ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés noo̱ Jesús. Ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ kii ñoo Jerusalén. 2Kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ ko̱ ní nákata taꞌon ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús ndáꞌa̱ rá xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá kasáꞌan ra. Chi̱ ko̱ ní kée ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo ra̱ tá sata̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱tái̱ kua̱chi ñaá rá, 3dá chi̱ ta̱ fariseo xíꞌín ndidaá ka̱ na̱ Israel tíin toon na táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kee ta̱ sáꞌano ñoo na̱ tá sata̱, chi̱ dinñóꞌó kánian nakata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá kasáꞌan na. 4Ta dión taꞌani kée na tá ndúsaa̱ na̱ sáꞌa̱n na̱ noo̱ yáꞌi, chi̱ ko̱ sásáꞌan taꞌon na tá ná o̱ nákata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó. Ta ió kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa kée na táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo na̱, chi̱ nákata taꞌani na vaso na̱ xíꞌín ña̱ñóꞌó, xíꞌín ti̱ndoꞌo̱ ná, xíꞌín koꞌo̱ ka̱a na̱, xíꞌín ki̱di na̱.

5Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés ñoó Jesús, ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ kée ta̱ xíonoo xíꞌín mií ní táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo yo̱ tá sata̱? Chi̱ ko̱ nákata ra ndáꞌa̱ rá xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá kasáꞌan ra.

6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta̱a uu̱ noo̱ vá kúú ndoꞌó. Ndaa̱ va ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías saꞌa̱ ndo̱ꞌó, chi̱ diꞌa ni̱ taa na:

Táꞌa̱n ña̱yuu ndéi viti kékáꞌano na yuꞌu̱ xíꞌín yúꞌu̱ óon va na,

tído xíꞌín nío̱ ná, ko̱ kóni̱ taꞌon na yuꞌu̱.

7Ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌon ña̱ ndáño̱ꞌo na yuꞌu̱,

dá chi̱ ña̱ dánaꞌa̱ na̱ kúú ña̱ ni̱ ndaki ini ña̱xintóni̱ ta̱a va,

ta káꞌa̱n na̱ ña̱ choon ni̱ saꞌanda Ndios kíán.

8Chi̱ ndo̱ꞌó kúú na̱ dánkoo xoo choon saꞌándá Ndios, ta ndíꞌi cháá ka̱ ini ndo̱ kée ndó choon saꞌándá ta̱a, chi̱ ndíꞌi nda̱ꞌo ini ndo̱ nákata ndó ti̱ndoꞌo̱ ndo̱, xíꞌín vaso ndo̱, ta ndíꞌi taꞌani ini ndo̱ kée ndó cháá ka̱ ña̱ꞌa kuaꞌa̱n táto̱ꞌon kuaꞌa̱n ña̱ yóꞌo.

9Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Chi̱ dánkoo xoo ndó choon saꞌándá Ndios, ta ndíꞌi cháá ka̱ ini ndo̱ kée ndó choon ni̱ ndaki ini mií ndó. 10Dá chi̱ diꞌa kaá ley Moisés: “Koo ña̱ñóꞌó ndó noo̱ tatá ndo̱ xíꞌín noo̱ naná ndo̱”, ta “Ndi ndáa mií vá ña̱yuu ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa xíꞌín tatá na̱ o xíꞌín naná na̱, na̱ yóꞌo kúú na̱ kánian kuu.” 11Tído ndoꞌó kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ kuu va kaꞌa̱n iin ña̱yuu xíꞌín tatá na̱, xíꞌín naná na̱: “O̱ kúu taꞌon chindeéí mií ní xíꞌín ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌi, chi̱ sa̱ ni̱ kaꞌi̱n ña̱ ki̱ꞌoi ña̱ noo̱ Ndios.” 12Ta ndoꞌó kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ ndi ndáa na̱ káꞌa̱n dión, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni ka̱a̱n ña̱ chindeé ná tatá na̱ xíꞌín naná na̱. 13Ta dión kée ndó dátu̱ú ndó choon ni̱ saꞌanda Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ ndaki ini mií ndó. Ta kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa kuaꞌa̱n táto̱ꞌon kuaꞌa̱n ña̱ yóꞌo kía̱n kée ndó ―kaá Jesús xíꞌín rá.

14Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ kana na ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá katóni̱ va̱ꞌa ini ndo̱. 15Ni iin ña̱ꞌa seí ndo̱ ko̱ dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios, chi̱ ña̱ kini kánkuei nío̱ ndo̱, ño̱ó vá kía̱n dáyako̱ ndo̱ꞌó noo̱ Ndios. 16Ta ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, dá kía̱n kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ―kaá na̱.

17Dá ni̱ kana xoo na tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Dá ni̱ ku̱ꞌu na ini iin veꞌe. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan na ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó. 18Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á dión taꞌani ko̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱ꞌó? ¿Á ko̱ kándaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ ni iin ña̱ꞌa seí ña̱yuu ko̱ dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios? 19Dá chi̱ o̱ du̱ú nío̱ ná ko̱kee ña̱ꞌa seí na̱. Ini ti̱xi va na kuaꞌa̱n. Ta kúú tá ni̱ ndiꞌi, dá kuaꞌa̱n na̱ sata̱ véꞌe tatá náa̱n.

Dión ni̱ kaa Jesús, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ ni iin ña̱ꞌa seí yo̱ ko̱ dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios.

20Ta ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín rá:

―Ña̱ kini kánkuei ini nío̱ ña̱yuu, ño̱ó vá kía̱n dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios. 21Dá chi̱ nda̱ ma̱á ini nío̱ vá ná ve̱i ña̱ kini nákani ini na̱ kee na, dá kee na kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o yíi̱ ná, ta kée na ña̱ kaꞌan noo̱ xíꞌín ñíi̱ ná, ta saꞌání ná ña̱yuu, 22ta kíꞌin kuíꞌíná ná ña̱ꞌa, ta kátoó na̱ ña̱ꞌa ió noo̱ dao ka̱ na̱, ta ió ña̱ xíxi ini na̱, ta ndúkú ná ña̱ dándaꞌí na̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta ni lúꞌu̱ ví ko̱ chítuu ini na̱ kée na ña̱ kini, ta uꞌu̱ ini na̱, ta ndéineꞌe táꞌan na, ta chíndaya̱ꞌi na mií ná, ta kúú ná na̱ ko̱ xíkaꞌan noo̱. 23Ta ndidaá ña̱ yóꞌo kía̱n kánkuei nda̱ ma̱á nío̱ ná, ta dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús de̱ꞌe diꞌí iin ñáꞌa̱ tu̱kú

24Dá ni̱ keta Jesús ñoo ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná chí kuendá ñoo Tiro xíꞌín ñoo Sidón. Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ ku̱ꞌu na ini iin veꞌe, chi̱ ko̱ kóni̱ taꞌon na ña̱ kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñoo ñoó. Tído ko̱ ní kúu taꞌon chide̱ꞌé na̱, 25dá chi̱ yachi̱ vá ni̱ ka̱ndaa̱ ini iin ñáꞌa̱ ña̱ ió na̱ ñoó. Ta nákaa̱ iin espíritu kini ini de̱ꞌe diꞌáa̱n. Ta kúú ni̱ ka̱sáa̱a̱n noo̱ nákaa̱ Jesús, kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ ná. 26Ta kúúán iin ñáꞌa̱ káꞌa̱n to̱ꞌon griego, chi̱ iin ñoo nákaa̱ chí kuendá Sirofenicia diꞌa kúú ñooa̱n. Dá ni̱ seí ndaꞌí ña̱ noo̱ Jesús ña̱ ná taó ná espíritu kini nákaa̱ ini de̱ꞌe diꞌáa̱n. 27Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Konó ná kasáꞌan takuálí nda̱ ná ndinoo va̱ꞌa ini xi̱, dá chi̱ ko̱ váꞌa taꞌon kuio ndaa yo̱ pan noo̱ ndáꞌa̱ xí, ta ki̱ꞌo yóa̱n no̱ó ti̱na.

28Dá ni̱ kaa ñáꞌa̱ ñoó xíꞌín ná:

―Ndaa̱ káꞌa̱n ní, tatá. Tído seí va ti̱na yúchi̱ pan, ña̱ kuéi ti̱i mesa kée takuálí.

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Va̱ꞌa ni̱ kaꞌo̱n, sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán nóꞌo̱ veꞌón viti, dá chi̱ sa̱ ni̱ keta va espíritu kini ña̱ ni̱ sa̱ káa̱ ini de̱ꞌe diꞌóo̱n kuaꞌa̱n ―kaá na̱.

30Dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n nóꞌa̱n. Tá ni̱ na̱sáa̱a̱n veꞌán, kúú sa̱ kánduꞌu̱ va̱ꞌa va de̱ꞌe diꞌáa̱n noo̱ xíto, chi̱ sa̱ ni̱ keta va espíritu kini ña̱ ni̱ sa̱ káa̱ ini xi̱ kuaꞌa̱n.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta káꞌa̱n tata̱ ra̱

31Dá ni̱ keta Jesús no̱ñóꞌo̱ kuendá ñoo Tiro diꞌa. Dá ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ ñoo Sidón xíꞌín ñoo ñóꞌo chí kuendá Decápolis kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ na̱sáa̱ na̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea. 32Ta ñoó ndáka dao ña̱yuu iin ta̱a ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta̱ káꞌa̱n tata̱ ni̱ saa̱ na̱. Dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná chinóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ rá, dá ná nduva̱ꞌa ra.

33Dá ni̱ taó xóo Jesús ta̱a yóꞌo no̱ó ko̱ó ña̱yuu ndéi. Dá ni̱ tuu na dini̱ ndáꞌa̱ ná yái̱ do̱ꞌo ra. Dá ni̱ da̱ndáxi na dini̱ ndáꞌa̱ ná xíꞌín ta̱di̱í na̱, dá ni̱ da̱kóꞌo̱n na̱án noo̱ yáa̱ ta̱a ñoó. 34Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé ná chí induú, kúú ni̱ saka̱ ini na̱. Dá ni̱ kaa na̱:

―¡Efata! ―To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa: ¡Nono̱ viti!

35Kúú vitíꞌón vá ni̱ na̱tai̱ do̱ꞌo ra, ta ni̱ ke̱xoo ña̱ kedaá xíꞌín yáa̱ rá, ta kúú ni̱ na̱kaꞌa̱n va̱ꞌa va ra.

36Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini na̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee na xíꞌín ta̱a ñoó. Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ ví ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ káꞌa̱n na̱, tído víꞌí ka̱ ví ni̱ dasá tóꞌon ñaá ña̱yuu ñoó. 37Ta kúú ni̱ naá va iní ña̱yuu ñoó xiní na̱ ña̱ ni̱ kee Jesús dión, dá kaá na̱:

―Va̱ꞌa nda̱ꞌo kée na ndidaá ña̱ꞌa. Chi̱ kándéé ná nátai̱ do̱ꞌo ña̱yuu ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta nda̱ na̱ kúú ñíꞌi̱ kándéé ná ná kaꞌa̱n ―ka̱á na̱.