Search form

San Marcos 7:11

11Tído ndoꞌó kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ kuu va kaꞌa̱n iin ña̱yuu xíꞌín tatá na̱, xíꞌín naná na̱: “O̱ kúu taꞌon chindeéí mií ní xíꞌín ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌi, chi̱ sa̱ ni̱ kaꞌi̱n ña̱ ki̱ꞌoi ña̱ noo̱ Ndios.”