Search form

San Marcos 7:13

13Ta dión kée ndó dátu̱ú ndó choon ni̱ saꞌanda Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ ndaki ini mií ndó. Ta kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa kuaꞌa̱n táto̱ꞌon kuaꞌa̱n ña̱ yóꞌo kía̱n kée ndó ―kaá Jesús xíꞌín rá.