Search form

San Marcos 7:2

2Kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ ko̱ ní nákata taꞌon ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús ndáꞌa̱ rá xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá kasáꞌan ra. Chi̱ ko̱ ní kée ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo ra̱ tá sata̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱tái̱ kua̱chi ñaá rá,