Search form

San Marcos 7:4

4Ta dión taꞌani kée na tá ndúsaa̱ na̱ sáꞌa̱n na̱ noo̱ yáꞌi, chi̱ ko̱ sásáꞌan taꞌon na tá ná o̱ nákata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó. Ta ió kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa kée na táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo na̱, chi̱ nákata taꞌani na vaso na̱ xíꞌín ña̱ñóꞌó, xíꞌín ti̱ndoꞌo̱ ná, xíꞌín koꞌo̱ ka̱a na̱, xíꞌín ki̱di na̱.