Search form

San Marcos 8

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan komi̱ mil ña̱yuu

1Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ ndi̱tútí kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu. Ta ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kasáꞌan na. Dá ni̱ kana Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

2―Kúꞌu̱ nda̱ꞌo inii̱ sa̱ꞌá ña̱yuu yóꞌo, chi̱ sa̱ ni̱ xi̱no oni̱ kuu̱ ndéi na xíꞌín yuꞌu̱, ta ni ko̱ó ka̱ ña̱ꞌa kasáꞌan ná. 3Tído tá ná tandaꞌí na̱ noꞌo̱ na̱ veꞌe na tá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌan na, oon ni ví kuu yi̱ꞌí na̱ íchi̱, chi̱ xíká nda̱ꞌo ni̱ kii dao na.

4Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―¿Ndeí kiꞌin yó kua̱ꞌá pan ki̱ꞌo yó keí ña̱yuu kuaꞌa̱ káa, chi̱ yukú ichí vá kía̱n yóꞌo?

5Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús:

―¿Ndidaá pan néꞌe ndó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Usa̱ kíán.

6Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon ña̱ ná kande̱i ña̱yuu ñoó no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ tiin na ndin usa̱ pan ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios. Dá ni̱ saꞌanda na̱án. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ dasá ráa̱n noo̱ iin rá iin ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. 7Ta néꞌe taꞌani ra cháá ti̱yaká. Ta kúú ni̱ na̱ki̱ꞌo taꞌani Jesús ndivéꞌe noo̱ Ndios saꞌa̱ ri̱. Dá ni̱ xi̱ꞌo na ri̱ no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ dasá rá ri̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. 8Dá ni̱ sa̱sáꞌan ndidaá ná nda̱ no̱ó ni̱ ndi̱noo va̱ꞌa ini na̱. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱sáꞌan na, dá ni̱ da̱kútí ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús usa̱ ti̱yika̱ xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan na. 9Táto̱ꞌon komi̱ mil ni̱ sa̱ kuu ña̱yuu ni̱ sa̱sáꞌan ñoó. Dá ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. 10Dá ni̱ kaa na ini barco xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ kasa̱ndaá na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ noo̱ kúú kuendá Dalmanuta.

Yóꞌo ni̱ xika̱ ta̱ fariseo ña̱ ná kee Jesús iin ña̱ ndato chí induú

11Kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón ndichí ra̱ Jesús, chi̱ ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ kee na iin ña̱ ndato chí induú, dá korndodó ñaá rá, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios. 12Dá kúú konó oon ví ni̱ kixia̱n ni̱ saka̱ ini na̱. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa xíka̱ na̱ ndéi tiempo viti ña̱ keei iin ña̱ ndato? Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ kée taꞌon yuꞌu̱ ni iin ña̱ ndato no̱ó ndo̱ꞌó ―kaá na̱.

13Dá ni̱ da̱nkoo na ta̱a ñoó, dá ni̱ kaa tuku na ini barco xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ña̱ ko̱ váꞌa dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

14Tído ni̱ na̱ndodó vá ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús kaneꞌe ra pan koꞌo̱n ra̱. Sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón dini̱ vá pan nákaa̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱ ini barco ñoó. 15Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó xíꞌín ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ kuendá rey Herodes ―kaá na̱.

16Kúú ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií rá:

―Sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní sá neꞌe yó pan kixió, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n na̱ dión xíꞌá ―kaá ra̱.

17Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ndátóꞌón ndó saꞌa̱ pan ve̱i ndó? ¿Á ko̱ kándaa̱ i̱í vá ini ndo̱, ta á ko̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱? ¿Á ndadí i̱í vá ña̱xintóni̱ ndo̱? 18Ió noo̱ ndo̱, tído, ¿á ko̱ túu taꞌan vaan? Ta ió do̱ꞌo ndó, tído, ¿á ko̱ tái̱ taꞌan vaan? ¿Á ko̱ ndúsaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ ni̱ keei? 19Chi̱ tá ni̱ saꞌanda yuꞌu̱ pan ni̱ seí ndin oꞌo̱n mil ta̱a ñoó, ¿ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín yúchi̱ pan ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Uxi̱ uu̱ ra̱.

20Dá ni̱ kaa tuku Jesús xíꞌín rá:

―Ta, ¿ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín yúchi̱ usa̱ pan ni̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ ni̱ seí ndin komi̱ mil ña̱yuu ñoó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Usa̱ ra̱.

21Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ kándaa̱ i̱í ví ini ndo̱, tá dáá? ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ túu noo̱

22Tá ni̱ saa̱ Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo naní Betsaida, kúú ni̱ ka̱sáa̱ ña̱yuu xíꞌín iin ta̱a ko̱ túu noo̱. Dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná kako̱ꞌon ndáꞌa̱ ñaá ná. 23Dá ni̱ tiin Jesús ndáꞌa̱ rá, dá ndáka ñaá ná kuaꞌa̱n na̱ nda̱ noo̱ kúú yuꞌú ñoo ñoó. Dá ni̱ tu̱u ndaa na̱ ta̱di̱í na̱ nduchí nóó ra̱. Dá ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ rá. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Á sa̱ ni̱ na̱tu̱u cháá noo̱o̱n viti?

24Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé rá, dá ni̱ kaa ra̱:

―Xiní vai ta̱a káa, tído táto̱ꞌon ndáa yíto̱ vá, ki̱ꞌo dión ndáa ra xíonoo ra, xiníi̱.

25Dá ni̱ chi̱nóo tuku Jesús ndáꞌa̱ ná sata̱ nduchí nóó ra̱. Dá tá ni̱ na̱nde̱ꞌé tuku ra, kúú sa̱ ni̱ na̱tu̱u va̱ꞌa noo̱ rá. Sa̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ndato xiní va̱ꞌa ra, kaá ra̱. 26Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá, ta kaá na̱:

―Ná dáꞌa ni ndu̱ꞌón ñoo káa, ta o̱ sa̱ nákanón xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ndéi ñoó ña̱ ni̱ keei xíꞌón ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa Pedro ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios kasaa̱ dáka̱ki ñaá

27Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo kuálí ñóꞌo yati ñoo Cesarea Filipo. Ta íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó, kúú ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ña̱yuu ñoó?

28Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Dao na̱ kaá ña̱ kúú ní Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu. Ta dao ka̱ na̱ ka̱á ña̱ kúú ní profeta Elías. Ta dao ka̱ na̱ ka̱á ña̱ kúú ní iin ka̱ profeta.

29Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá Jesús, ta kaá na̱:

―Ta ndoꞌó viti, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ndo̱ꞌó?

Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Mií ní kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

30Tído ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini ra̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ndá yoo kúú ná.

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱

31Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ kánian ndoꞌo naní nío̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ kuñóꞌó ñaá ta̱ sáꞌano ñoo, xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, ta kánian kuu na̱. Tído tá ná ya̱ꞌa oni̱ kuu̱, dá nataki na̱. 32Yóꞌo kía̱n ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ Jesús táto̱ꞌon ndoꞌo mií ná cháá ka̱ chí noo̱. Dá ni̱ taó xóo ñaá Pedro. Dá ni̱ ka̱sáꞌá dána̱ni ñaá rá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión. 33Tído ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ ndíta dao ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ da̱náni na Pedro, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán kuxoo noo̱í, dá chi̱ kéeón táto̱ꞌon kée ña̱ uꞌu̱, chi̱ ko̱ nákani ino̱n sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Ndios, diꞌa nákani ino̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo nákani ini ta̱a va ―kaá na̱.

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án kánian kee ña̱yuu tá kóni̱ na̱ kanoo na xíꞌín ná

34Dá ni̱ kana Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná, xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Ndi ndáa ndo̱ꞌó káꞌán kanoo xíꞌín yuꞌu̱, dá kía̱n kánian dánkoo ndó ña̱ kóni̱ mií ndó, ta natiin ndó cruz, ña̱ kía̱n ió ndo̱ kuu ndo̱ sa̱ꞌí, ta ndiko̱ ndo̱ yuꞌu̱, ná koꞌo̱. 35Chi̱ ndi ndáa na̱ kóni̱ dáka̱ki na mií ná ñayuú yóꞌo, no̱ón kúú na̱ kuu diꞌa. Tído ndi ndáa na̱ xíꞌo mií ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, o saꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌi̱, no̱ón kúú na̱ niꞌi̱ ña̱ ka̱ki na. 36Dá chi̱, ¿ndi ki̱án va̱ꞌa niꞌi̱ ña̱yuu tá ná kandeé ná niꞌi̱ ná ndidaá ña̱ kui̱ká ió ñayuú yóꞌo, ta naá vá ná noo̱ Ndios? 37Ta, ¿ndí ki̱án kúú ña̱ꞌa ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tá o̱ du̱ú ña̱ niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná, káꞌán ndó?

38’Ta ndi ndáa ña̱yuu ná xíkaꞌan noo̱ sa̱ꞌá yuꞌu̱ o sa̱ꞌá to̱ꞌin no̱ó ña̱yuu kini, no̱ó ña̱yuu kómí kua̱chi ndéi tiempo yóꞌo, dá kía̱n kakaꞌan taꞌani no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo saꞌa̱ ña̱yuu ñoó tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o na xíꞌín ndidaá ndée̱ ndato ni̱ xi̱ꞌo tatá Ndios noo̱ ná, xíꞌín ndidaá ángel kéchóon noo̱ ná ―kaá na̱.