Search form

San Marcos 8:12

12Dá kúú konó oon ví ni̱ kixia̱n ni̱ saka̱ ini na̱. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa xíka̱ na̱ ndéi tiempo viti ña̱ keei iin ña̱ ndato? Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ kée taꞌon yuꞌu̱ ni iin ña̱ ndato no̱ó ndo̱ꞌó ―kaá na̱.