Search form

San Marcos 8:15

15Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó xíꞌín ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ kuendá rey Herodes ―kaá na̱.