Search form

San Marcos 8:29

29Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá Jesús, ta kaá na̱:

―Ta ndoꞌó viti, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ndo̱ꞌó?

Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Mií ní kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.