Search form

San Marcos 8:38

38’Ta ndi ndáa ña̱yuu ná xíkaꞌan noo̱ sa̱ꞌá yuꞌu̱ o sa̱ꞌá to̱ꞌin no̱ó ña̱yuu kini, no̱ó ña̱yuu kómí kua̱chi ndéi tiempo yóꞌo, dá kía̱n kakaꞌan taꞌani no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo saꞌa̱ ña̱yuu ñoó tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o na xíꞌín ndidaá ndée̱ ndato ni̱ xi̱ꞌo tatá Ndios noo̱ ná, xíꞌín ndidaá ángel kéchóon noo̱ ná ―kaá na̱.