Search form

San Marcos 9

1Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ió dao ndoꞌó, na̱ ndíta yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ndó nda̱ ná koni ndo̱ ndi ki̱ꞌo dándáki Ndios xíꞌín ndidaá kúú choon néꞌe ná ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa noo̱ Jesús xíꞌín dáꞌo̱n ná

2Tá ni̱ ya̱ꞌa iño̱ kuu̱, dá ni̱ kee Jesús ndáka na Pedro, xíꞌín Jacobo, xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱ dini̱ iin yúku̱ dikó íin ñoó. Ta ñoó ni̱ na̱da̱on na táto̱ꞌon káa na no̱ó ta̱a ñoó. 3Kúú ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa dáꞌo̱n ná. Ta kúú ni̱ ndu̱ku̱xí kachi̱án táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé yiꞌo̱. Ta ni iin ña̱yuu nákata dáꞌo̱n ndéi ñayuú yóꞌo ko̱ kándeé taꞌon dándúkuxía̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato kuxí ni̱ nduu dáꞌo̱n Jesús. 4Dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ profeta Elías xíꞌín Moisés, ta ndíta na ndátóꞌón ná xíꞌín Jesús. 5Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín Jesús:

―Va̱ꞌa kúú ndéi nduꞌu̱ yóꞌo, maestro. Ná kava̱ꞌa ndu oni̱ ti̱yaꞌó. Iian ná koo mií ní, ta iian ná koo Moisés, ta iin ka̱a̱n ná koo Elías.

6Dión ni̱ kaa ra̱, chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon ra ndí ki̱án káꞌa̱n ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ yu̱ꞌú ra̱. 7Kúú ni̱ na̱xino̱ iin viko̱. Ta kúú ni̱ chi̱káti̱án noo̱ ndíta na. Ta tein viko̱ ñoó ni̱ kaꞌa̱n tachi̱ Ndios:

―Ta yóꞌo kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱. Kueídóꞌo ndó to̱ꞌon káꞌa̱n xi̱ ―kaá na̱.

8Tá ni̱ na̱nde̱ꞌé tuku ra, kúú sa̱ ko̱ó ka̱ va ta̱a ñoó ndíta. Nda̱dá iin tóꞌón míí vá Jesús íin.

9Ta noo̱ ko̱noo na kuaꞌa̱n na̱ ndi̱ka yúku̱ ñoó, dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱a ni̱ saꞌa̱n xíꞌín ná ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini ra̱ nakani ra xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ra̱ dini̱ yúku̱ ñoó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nataki na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. 10Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní nákani taꞌon ra sa̱ꞌán. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón míí rá kuaꞌa̱n ra̱ ndi kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ nataki na̱. 11Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés ña̱ dinñóꞌó ka̱ kánian kii profeta Elías, dá kasaa̱ na̱ dáka̱ki ñaá?

12Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndaa̱ va ña̱ dinñóꞌó ka̱ kánian kii Elías ndeyíko̱ na̱ ndidaá ña̱ꞌa. Ta, ¿á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ káꞌa̱n taꞌani tuti ii̱ Ndios ña̱ kánian ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ta kenóo nda̱ꞌo ñaá ña̱yuu? 13Tído yuꞌu̱ kúú na̱ ka̱á ña̱ sa̱ ni̱ kixi va Elías, ta ni̱ kee ra xíꞌín ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌán rá kee ra, chi̱ ki̱ꞌo dión káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios saꞌa̱ ná ―ka̱á Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin tayií nákaa̱ espíritu kini

14Tá ni̱ na̱xino̱ na̱ no̱ó ni̱ ka̱ndo̱o dao ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, kúú ni̱ xini na̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndíta noo̱ ndéi ra. Ta ndíta taꞌani dao ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés dándichi̱ ñaá rá. 15Tá ni̱ xini ña̱yuu ñoó ña̱ ve̱i Jesús, kúú ni̱ naá vá iní na̱ ndéꞌé ñaá ná. Dá ni̱ kee na taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱ kaꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ná.

16Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¿Ndá saꞌa̱ dándichi̱ táꞌan ndó xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés káa?

17Dá ni̱ kaa iin ta̱a nákaa̱ tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó xíꞌín ná:

―Maestro, yóꞌo néꞌi de̱ꞌi ni̱ ka̱sáa̱i̱, dá chi̱ nákaa̱ espíritu kini ini xi̱, ta ni̱ ka̱ndo̱o ñíꞌi̱ xi̱ kéean. 18Ndeí kúú míí vá noo̱ nákaa̱ xi̱, ta tíin ñaá espíritu kini yóꞌo, ta dánkao ñaáán nda̱ no̱ñóꞌo̱, ta kánkuei chiꞌi̱o̱n yúꞌu̱ xí, ta chíchi táꞌan no̱ꞌo xi, ta kúyito xi̱ kéean. Sa̱ ni̱ seí ndaꞌávíi̱ no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ní ña̱ ná taó ráa̱n, tído ko̱ ní kándeé taꞌon ra ―kaá ra̱.

19Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¡Nandeé ka̱ vía̱n ña̱yuu ko̱ kándísa kúú ndoꞌó! ¿Ndidaá ka̱ ví kooi xíꞌín ndó, dá kandeé ini ndo̱ yuꞌu̱? Ta, ¿ndidaá ka̱ ví ki̱ꞌo ndeé inii̱ saꞌa̱ ndo̱? Kaneꞌe ndó xi̱ ná kii ndó ―kaá na̱.

20Dá néꞌe ña̱yuu ñoó tayií lóꞌo̱ ñoó ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ íin Jesús. Dá tá ni̱ xini espíritu kini ñoó Jesús, ta kúú ni̱ saꞌání yi̱ꞌí va ñaáán, ta kúú ni̱ ka̱nkao xi nda̱ no̱ñóꞌo̱ ni̱ keean, ta ni̱ da̱ndió tuú ñaáán. Ta kúú kánkuei chiꞌi̱o̱n yúꞌu̱ xí. 21Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Jesús tatá xi:

―¿Ndá oon ni̱ ka̱sáꞌá ndóꞌo xi dión?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Nda̱á leé va xi ni̱ ka̱sáꞌá ndóꞌo xi dión. 22Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá dánkao ñaá espíritu kini yóꞌo noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, no̱ó ta̱kui̱í viti, dá chi̱ kaꞌání ñaáán kóni̱a̱n. Tá kandeé ní nduva̱ꞌa ní xi̱, dá kía̱n kuꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá nduꞌu̱, ta chindeé ní nduꞌu̱.

23Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ná dáꞌa ni kaꞌo̱n, “tá kandeé ní nduva̱ꞌa ní xi̱”, chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa kuu kee yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu kándéé iní ñaá.

24Kúú ni̱ ka̱yuꞌú tatá xi:

―Kándéé iníi̱ mií ní. Ta chindeé ní yuꞌu̱ ná kandeé cháá ka̱ iníi̱ mií ní ―kaá ra̱.

25Tá ni̱ xini Jesús ña̱ ni̱ ka̱sáꞌá nátaka kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu, dá ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ espíritu kini ñoó, ta kaá na̱:

―¡Espíritu kini, espíritu kéñíꞌi̱, espíritu kédóꞌó! ¡Yuꞌu̱ saꞌándá choon noo̱o̱n! ¡Kuaꞌán keta kíi̱ ini tayií xaa̱n! ¡Ta o̱ sa̱ nándió ko̱o ka̱o̱n ndu̱ꞌón ini xi̱! ―kaá na̱ xíꞌán.

26Dá ni̱ ka̱yuꞌú kóꞌóán. Ta kúú tuku va ni̱ saꞌání yi̱ꞌí ñaáán. Dá ví ni̱ ketaan kuaꞌa̱n ini xi̱. Ta kúú táto̱ꞌon kánduꞌu̱ iin ndi̱i, ki̱ꞌo dión ni̱ na̱ndúꞌu̱ xí ni̱ kee espíritu kini ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó káꞌa̱n ña̱ ni̱ xiꞌi̱ va xi. 27Dá ni̱ tiin Jesús ndáꞌa̱ xí. Dá ni̱ nda̱neꞌe ñaá ná. Ta kúú ni̱ na̱kuíi̱n ndichi xi.

28Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ini iin veꞌe íin ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándeé nduꞌu̱ taó ndú espíritu kini ñoó?

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ná o̱ káka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios, ta ná o̱ káneꞌe ii̱ ndo̱, dá kía̱n o̱ kándeé taꞌon ndó taó ndóa̱n, chi̱ ña̱ kini nda̱ꞌo kíán ―kaá na̱.

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱

30Dá ni̱ keta Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Galilea diꞌa. Ta ko̱ kóni̱ taꞌon Jesús ña̱ kandaa̱ ini dao ka̱ ña̱yuu ndeí koꞌo̱n na̱, 31chi̱ kóni̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ sa̱va̱ꞌa no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta diꞌa ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Koꞌo̱n iin ta̱a naki̱ꞌo ra na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú, dá kaꞌání ñaá rá. Tído ti̱xi kuu̱ óni̱, ta kúú nataki va na ―kaá na̱.

32Tído ko̱ kátóni̱ taꞌon ini ra̱ ndiva̱ꞌa káꞌa̱n na̱ dión, chi̱ yuꞌú ra̱ ndato̱ꞌón ñaá rá.

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ndi ndáa ra kúú ta̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ Ndios

33Dá ni̱ saa̱ na̱ ñoo káꞌano naní Capernaum. Ta noo̱ ndéi na ini iin veꞌe, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¿Ndá saꞌa̱ ndátóꞌón kuáchi̱ ndo̱ ve̱i ndó íchi̱ ñoó? ―kaá na̱.

34Tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní kaꞌa̱n, dá chi̱ no̱ó ve̱i ra íchi̱ ñoó ndátóꞌón kuáchi̱ ra̱ saꞌa̱ ndi ndáa ra kúú ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tein mií rá. 35Dá ni̱ sa̱ ko̱o Jesús. Dá ni̱ kana na ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndi ndáa ndoꞌó kátoó kakuu ta̱a kandaya̱ꞌi kuiin noo̱, dá kía̱n kasandaá ndo̱ kakuu ndó na̱ íin sata̱ kuií, ta koni kuáchí ndó noo̱ ndidaá ka̱ na̱ ―ka̱á na̱.

36Dá ni̱ tiin Jesús ndáꞌa̱ iin tayií lóꞌo̱. Dá ni̱ chi̱kani ñaá ná no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ nda̱neꞌe ndaa ñaá ná. Dá ni̱ kaa na̱:

37―Ndi ndáa miíó ña̱yuu natiin va̱ꞌa iin ta lóꞌo̱ táto̱ꞌon kúú ta yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ mií vá yuꞌu̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa na. Ta na̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa yuꞌu̱, nda̱ tatá Ndios ni̱ na̱tiin na, chi̱ mií ná ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii ñayuú yóꞌo ―kaá na̱.

Kaá Jesús ña̱ ña̱yuu ko̱ na̱á xíꞌín ná, no̱ón kúú na̱ ndíta xoo mií ná

38Dá ni̱ kaa Juan xíꞌín ná:

―Maestro, ni̱ xini nduꞌu̱ iin ta̱a taó espíritu kini xíꞌín kuu̱ mií ní. Tído ko̱ xíonoo taꞌon ra xíꞌín yó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱tuu va nduꞌu̱ ra̱.

39Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ná dáꞌa ni chituu ndó ra̱, dá chi̱ ndi ndáa miíó ña̱yuu kée ña̱ ndato xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, no̱ón kúú na̱ o̱ kúu taꞌon kaꞌa̱n ndava̱ꞌa na sa̱ꞌí. 40Chi̱ na̱ ko̱ na̱á xíꞌá, no̱ón kúú na̱ ndíta xoo yó. 41Ta ndi ndáa miíó ña̱yuu naki̱ꞌo, va̱ꞌará iin yáxi̱ lóꞌo̱ ta̱kui̱í ná koꞌo ndó saꞌa̱ ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱, na̱ kúú Cristo, ta kúú miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ nandió néꞌe Ndios ña̱ va̱ꞌa noo̱ ná ―kaá Jesús.

Miía̱n ndúsa̱ kandaa yo̱ mií yó, dá chi̱ oon ni ví ya̱ꞌa iin ka̱ na̱ kee na kua̱chi saꞌa̱ yo̱

Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

42―Ndi ndáa mií vá ña̱yuu ni̱ ka̱ndeé ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé takuálí kándísa yuꞌu̱ ña̱ ná ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi, no̱ón kúú na̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná ini ta̱ñoꞌo̱. 43Tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín ndáꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kaꞌanda ndo̱ iin xooan. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ví ña̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ ió Ndios xíꞌín iin xoo ndáꞌa̱ ndo̱, ta o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndin nduú xoo ndáꞌa̱ ndo̱ indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, táꞌa̱n ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱, 44noo̱ ñóꞌo ti̱ku̱dí seí ñaá, kirí ko̱ xíꞌi̱, dá ri ñóꞌo̱ kei̱ ñoó, ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ña̱. 45Tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín saꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kaꞌanda ndo̱ iin xooan. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ku̱ꞌu ndó xíꞌín iin xoo saꞌa̱ ndo̱ noo̱ ió Ndios, ta o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndin nduú xoo saꞌa̱ ndo̱ indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, táꞌa̱n ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱, 46noo̱ ñóꞌo ti̱ku̱dí seí ñaá, kirí ko̱ xíꞌi̱, dá ri ñóꞌo̱ kéi̱ ñoó, ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ña̱. 47Ta tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín iin nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n taó ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ku̱ꞌu ndó xíꞌín iin xoo nduchí nóó ndo̱ noo̱ ió Ndios dándáki na, ta o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndin nduú nduchí nóó ndo̱ indayá, 48noo̱ ñóꞌo ti̱ku̱dí seí ñaá, kirí ko̱ xíꞌi̱, dá ri ñóꞌo̱ kéi̱ ñoó, ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ña̱.

49’Chi̱ ndidaá vá ña̱yuu kando̱o vii kee ñii̱ xíꞌín ñóꞌo̱, ta ndidaá ña̱ꞌa dóko̱ ná noo̱ Ndios kando̱o vii kee ñii̱. 50Ta iin ña̱ va̱ꞌa kúú ñii̱, tído tá ni̱ ndiꞌi ña̱ oꞌo̱va̱a̱n, ¿ndi koo keeá, dá keꞌoꞌo̱va̱ tuku yóa̱n? Choꞌon ini ndo̱ kechóon va̱ꞌa ndó táto̱ꞌon kéchóon va̱ꞌa ñii̱, dá koni ndo̱ kandei va̱ꞌa ndó xíꞌín iin ndó xíꞌín iin ka̱ ndo̱ ―kaá Jesús.