Search form

San Marcos 9:19

19Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¡Nandeé ka̱ vía̱n ña̱yuu ko̱ kándísa kúú ndoꞌó! ¿Ndidaá ka̱ ví kooi xíꞌín ndó, dá kandeé ini ndo̱ yuꞌu̱? Ta, ¿ndidaá ka̱ ví ki̱ꞌo ndeé inii̱ saꞌa̱ ndo̱? Kaneꞌe ndó xi̱ ná kii ndó ―kaá na̱.