Search form

San Marcos 9:34

34Tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní kaꞌa̱n, dá chi̱ no̱ó ve̱i ra íchi̱ ñoó ndátóꞌón kuáchi̱ ra̱ saꞌa̱ ndi ndáa ra kúú ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tein mií rá.