Search form

San Marcos 9:37

37―Ndi ndáa miíó ña̱yuu natiin va̱ꞌa iin ta lóꞌo̱ táto̱ꞌon kúú ta yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ mií vá yuꞌu̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa na. Ta na̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa yuꞌu̱, nda̱ tatá Ndios ni̱ na̱tiin na, chi̱ mií ná ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii ñayuú yóꞌo ―kaá na̱.