Search form

San Marcos 9:41

41Ta ndi ndáa miíó ña̱yuu naki̱ꞌo, va̱ꞌará iin yáxi̱ lóꞌo̱ ta̱kui̱í ná koꞌo ndó saꞌa̱ ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱, na̱ kúú Cristo, ta kúú miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ nandió néꞌe Ndios ña̱ va̱ꞌa noo̱ ná ―kaá Jesús.

Miía̱n ndúsa̱ kandaa yo̱ mií yó, dá chi̱ oon ni ví ya̱ꞌa iin ka̱ na̱ kee na kua̱chi saꞌa̱ yo̱

Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús: