Search form

San Marcos 9:42

42―Ndi ndáa mií vá ña̱yuu ni̱ ka̱ndeé ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé takuálí kándísa yuꞌu̱ ña̱ ná ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi, no̱ón kúú na̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná ini ta̱ñoꞌo̱.