Search form

San Marcos 9:45

45Tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín saꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kaꞌanda ndo̱ iin xooan. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ku̱ꞌu ndó xíꞌín iin xoo saꞌa̱ ndo̱ noo̱ ió Ndios, ta o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndin nduú xoo saꞌa̱ ndo̱ indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, táꞌa̱n ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱,