Search form

San Marcos 9:5

5Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín Jesús:

―Va̱ꞌa kúú ndéi nduꞌu̱ yóꞌo, maestro. Ná kava̱ꞌa ndu oni̱ ti̱yaꞌó. Iian ná koo mií ní, ta iian ná koo Moisés, ta iin ka̱a̱n ná koo Elías.