Search form

San Mateo 10

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱xi Jesús uxi̱ uu̱ ta̱a kaneꞌe to̱ꞌon na

1Dá ni̱ taó xóo Jesús uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱ rá, dá kandeé rá taó rá espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu, ta kandeé rá nduva̱ꞌa ra ña̱yuu ndóꞌo ndi ndáa mií vá kueꞌe̱ xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ñíi̱ ná. 2Ta diꞌa naní ndin uxi̱ uu̱ apóstol, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱xi Jesús kaneꞌe to̱ꞌon na. Ta̱a mií no̱ó naní Simón, ta ni̱ chi̱naní taꞌani ñaá ná Pedro, ta iin ka̱ ra̱ naní Andrés, ta̱ kúú ñani Pedro, ta iin ka̱ ra̱ naní Jacobo, táꞌa̱n ra̱ kúú de̱ꞌe Zebedeo, ta iin ka̱ ra̱ naní Juan, ra̱ kúú ñani Jacobo. 3Ta iin ka̱ ra̱ naní Felipe, xíꞌín ra̱ naní Bartolomé, xíꞌín ra̱ naní Tomás, xíꞌín ra̱ naní Mateo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ sa̱ kiꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín ra̱ naní Jacobo, ra̱ kúú de̱ꞌe iin ta̱a naní Alfeo, xíꞌín ra̱ naní Lebeo, ta̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Tadeo, 4xíꞌín ra̱ naní Simón, táꞌa̱n ra̱ ni̱ sa̱ kuu kuendá ta̱ cananista, xíꞌín ra̱ naní Judas Iscariote, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kasa̱ndaá ni̱ na̱ki̱ꞌo Jesús no̱ó ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá.

Yóꞌo ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ koꞌo̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱

5Ta ndin uxi̱ uu̱ ta̱a yóꞌo ni̱ ta̱ndaꞌá Jesús kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu, ta diꞌa ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ná dáꞌa ni koꞌo̱n ndo̱ noo̱ ndéi na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, ta ni o̱ sa̱ kóo ini ndo̱ ku̱ꞌu ndó ni iin ñoo, ña̱ kúú kuendá Samaria. 6Sa̱va̱ꞌa no̱ó na̱ Israel, táꞌa̱n na̱ kúú táto̱ꞌon léko ni̱ nda̱ñóꞌó, kuaꞌán ndo̱ dánaꞌa̱ ndo̱. 7Tá kuaꞌa̱n ndo̱ dánaꞌa̱ ndo̱ no̱ó ña̱yuu, diꞌa kaa ndo̱: “Sa̱ ni̱ ku̱yati va kuu̱ ña̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios dándáki ñaá ná.” 8Ta nduva̱ꞌa ndó na̱ kúꞌu̱, ta nduvii ndó na̱ ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱, ta dánátaki ndo̱ na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta taó ndó espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu. Ta kee ndó ña̱ mani̱ yóꞌo xíꞌín ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kémani̱ yuꞌu̱ ndo̱ꞌó xíꞌín choon yóꞌo.

9’O̱ sa̱ taán ndo̱ di̱ꞌón oro ni di̱ꞌón plata ni di̱ꞌón kuaán ini vati̱ ndo̱, dá kiꞌin ndó koꞌo̱n ndo̱. 10Ta ni léka̱ o̱ sa̱ kándio ndó koꞌo̱n ndo̱, ta o̱ sa̱ káneꞌe ndó uu̱ kotó, ni dao ka̱ ndisa̱ kayiꞌi ndó, ni vara katuu ndó o̱ sa̱ káneꞌe ndó koꞌo̱n ndo̱, dá chi̱ iin ta̱ kéchóon, ió íchi̱ ra̱ kasáꞌan ra noo̱ choon kée ra.

11’Ta ndi ndáa mií vá ñoo náꞌano o ñoo kuálí ni̱ saa̱ ndo̱, ta taó tóꞌon ndó ndeí ndéi ña̱yuu ió ña̱ñóꞌó, ta sa̱va̱ꞌa ñoó ní kandei ndó nda̱ ná kasandaá kuu̱ kankuei ndó koꞌo̱n ndo̱ iin ka̱ ñoo. 12Tá ni̱ ku̱ꞌu ndó veꞌe ñoó, dá kaa ndo̱ xíꞌín ná, “Va̱ꞌa kandei ní.” 13Tá kúú ná ña̱yuu va̱ꞌa, dá kía̱n ná kandei va̱ꞌa na. Tído tá ko̱ kúú ná ña̱yuu váꞌa, dá kía̱n nakiꞌin ndó ña̱ kaá ndo̱ kandei va̱ꞌa na koꞌa̱n xíꞌín ndó. 14Tá ko̱ ní nátiin va̱ꞌa iin káa na ndo̱ꞌó, ta ko̱ ní xíin na kueídóꞌo na ña̱ dánaꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n tá ni̱ ka̱nkuei ndó veꞌe na o ñoo na̱, kidi niꞌini ndó ño̱ya̱ká íin saꞌa̱ ndo̱, ta ño̱ó náꞌa̱ ña̱ ko̱ nátaꞌan ini Ndios xiní na̱ na̱ ñoo ñoó. 15Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kía̱n kaꞌí cháá ka̱ ví ndoꞌo na̱ ñoo ñoó o̱ du̱ú ña̱yuu kíni ni̱ sa̱ ndei ñoo Sodoma xíꞌín ñoo Gomorra.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús noo̱ rá ña̱ kendava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín rá chí noo̱

16’Ta viti, tándaꞌá yuꞌu̱ ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱, ta kúú ndó táto̱ꞌon léko kuaꞌa̱n kanoo tein ndigüe̱ꞌí lobo. Sa̱ꞌá ño̱ó kaon koo ndó táto̱ꞌon kée koo̱. Ta ndaꞌí koo ini ndo̱ táto̱ꞌon kée paloma. 17Ta kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱yuu, chi̱ koꞌo̱n na̱ naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó no̱ó ta̱ néꞌe choon. Ta kani na ndo̱ꞌó ini veꞌe no̱ó nátaka na̱. 18Ta nda̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano xíꞌín no̱ó rey kandaka na ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Dión koo, dá niꞌi̱ ndo̱ ki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano ñoó, xíꞌín no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ ñoo yo̱. 19Tído tá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndo̱ꞌó no̱ó ta̱ néꞌe choon, o̱ sa̱ nákani téí ini ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ o ndi kaa ndo̱ chindeé ndó mií ndó, chi̱ mií hora daá ñóó ki̱ꞌo Ndios to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱. 20Chi̱ ko̱ ta̱ꞌón mií ndó kúú na̱ kaꞌa̱n, mií Espíritu ii̱, na̱ ni̱ kii noo̱ tatá Ndios, no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌo to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱.

21’Ta iin ñani naki̱ꞌo ra ñani mií rá no̱ó ta̱ néꞌe choon, dá kaꞌání ñáá rá. Ta dión taꞌani kee na̱ kúú tatá xíꞌín de̱ꞌe ra. Ta dao de̱ꞌe ndakuei na̱á xíꞌín tatá xi̱, ta kaꞌání ñaá rá. 22Ta koni uꞌu̱ kini ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Tído ndi ndáa na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ sa̱ ndita ndaa̱ xíꞌíín nda̱ no̱ó ndíꞌí kuií, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na. 23Tá kéndava̱ꞌa na xíꞌín ndó ñoo káꞌano no̱ó koꞌo̱n ndo̱, dá kía̱n kankuei kíi̱ ndo̱ koꞌo̱n ndo̱ iin ka̱ ñoo. Dá chi̱ miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ kándeé taꞌon ndó nataꞌan ndo̱ ndidaá ñoo ñóꞌo Israel nda̱ ná nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.

24’Ta ni iin ta̱ dákuáꞌa ko̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ no̱ó ta̱ dánaꞌa̱ noo̱ rá, ta ni ta̱ kéchóon, ko̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ satoꞌo ra̱. 25Sa̱ꞌá ño̱ó ná nataꞌan ini ta̱ dákuáꞌa ndoꞌo ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ta̱a dánaꞌa̱ noo̱ rá, dión ní, ta̱ kéchóon, ná nataꞌan ini ra̱ ndoꞌo ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo satoꞌo ra̱. Dá chi̱ ni̱ chi̱naní ná satoꞌo ndo̱, Beelzebú, sa̱ꞌá ño̱ó kaꞌí ka̱ kee na xíꞌín ndoꞌó.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndá yoo kánian yu̱ꞌú yo̱

26’Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱ kee ña̱yuu kée dión, dá chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa ió de̱ꞌé, daí ña̱ natu̱uan. Ta ndidaá vá ña̱ꞌa kéde̱ꞌé ña̱yuu, daí ña̱ natu̱uan. 27Ta ña̱ káꞌa̱n de̱ꞌé yuꞌu̱ xíꞌín ndó, kaꞌa̱n ndo̱án noo̱ túu, ta ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó ni̱ kaꞌa̱n kayá yuꞌu̱, kuaꞌán kaa ndó dini̱ véꞌe, ta ni̱ꞌi kaꞌa̱n ndo̱án. 28Ta ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱ na̱ kándéé kaꞌání yikí ko̱ño ndo̱, chi̱ o̱ kándeé taꞌon na kaꞌání na̱ nío̱ ndo̱. Va̱ꞌa ka̱a̱n yu̱ꞌú ndo̱ na̱ kómí choon ña̱ dándóꞌo na nío̱ ndo̱ xíꞌín yikí ko̱ño ndo̱ indayá.

29’¿Á ko̱ díkó taꞌon ña̱yuu uu̱ laa kuálí saꞌa̱ iin di̱ꞌón ka̱a? Ta va̱ꞌará nóo ya̱ꞌi rí, tído ko̱ kuéi ndava̱ꞌa taꞌon rí nda̱ no̱ñóꞌo̱ tá ko̱ kíán táto̱ꞌon kóni̱ mií tatá yo̱ Ndios. 30Ta dión ní ndóꞌo na xíꞌín ndoꞌó, chi̱ nda̱ idí dini̱ ndo̱, náꞌá Ndios ndidaá kúú. 31Sa̱ꞌá ño̱ó o̱ sa̱ yu̱ꞌú ndo̱, chi̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ndo̱ noo̱ Ndios o̱ du̱ú kua̱ꞌá nda̱ꞌo laa kuálí.

32’Ta ndi ndáa mií ña̱yuu káꞌa̱n ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, dión taꞌani kaꞌa̱n yuꞌu̱ ña̱ kúú ná kuendái̱ noo̱ tatái̱ Ndios, na̱ ió induú. 33Ta ndi ndáa na̱ ndáta̱ saꞌa̱ yúꞌu̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, dá kía̱n ki̱ꞌo dión taꞌani ndata̱ yuꞌu̱ saꞌa̱ ná noo̱ tatái̱ Ndios, na̱ ió induú.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ taó xóo táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ mií ná

34’Ná dáꞌa ni kaꞌán ndoꞌó ña̱ ve̱i yuꞌu̱ nachindei va̱ꞌi ña̱yuu. Diꞌa ni̱ ka̱sáa̱i̱ xíꞌín espada, dá ná kaꞌanda táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ yúꞌu̱. 35Chi̱ ni̱ ka̱sáa̱i̱ dána̱ái̱ de̱ꞌe xíꞌín tatá ra̱. Dión taꞌani na̱á de̱ꞌe diꞌí xíꞌín naná xi̱. Ta dión taꞌani kee iin sa̱no xíꞌín xi̱doa̱n. 36Ta dión taꞌani kee na̱ veꞌe iin ta̱a, ndakuei na na̱á na̱ xíꞌín rá. 37Ta na̱ kóni̱ cháá ka̱ tatá na̱ xíꞌín naná na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni taꞌan vaan kakuu kuendá yuꞌu̱. Ta na̱ kóni̱ cháá ka̱ de̱ꞌe yií na̱ xíꞌín de̱ꞌe diꞌí na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni taꞌan vaan kakuu kuendá yuꞌu̱. 38Ta na̱ ko̱ xíꞌo mií ña̱ kado̱kó na̱ cruz ná, ta karkaa na sata̱ yúꞌu̱ kii na, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni taꞌan vaan kakuu na kuendá yuꞌu̱. 39Ta na̱ kóni̱ dáka̱ki mií ná, no̱ón diꞌa kúú na̱ kuu. Tído na̱ xíꞌo mií ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, no̱ón diꞌa kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki na̱.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ nandió néꞌe Ndios ña̱ va̱ꞌa no̱ó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa xíꞌín ña̱yuu na̱

40’Ta ndi ndáa ña̱yuu nátiin va̱ꞌa ndoꞌó, nda̱ yuꞌu̱ nátiin va̱ꞌa na. Ta na̱ nátiin va̱ꞌa yuꞌu̱, nda̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii nátiin va̱ꞌa na. 41Ta na̱ nátiin va̱ꞌa iin profeta sa̱ꞌá ña̱ kúú ná iin profeta, dá kía̱n natiin taꞌani na ña̱ va̱ꞌa kánian natiin iin profeta. Ta dión taꞌani, iin na̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa iin ña̱yuu ndaa̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ná iin na̱ ndaa̱, dá kía̱n koni taꞌani na natiin na ña̱ va̱ꞌa kánian natiin iin ña̱yuu ndaa̱. 42Ta ndi ndáa mií ña̱yuu náki̱ꞌo iin yáxi̱ ta̱kui̱í vi̱xi koꞌo iin káa ña̱yuu kuálí yóꞌo, miía̱n natiin na ña̱ va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na, chi̱ ni̱ kemáni̱ ná iin na̱ xíonoo xíꞌín yuꞌu̱.