Search form

San Mateo 10:2

2Ta diꞌa naní ndin uxi̱ uu̱ apóstol, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱xi Jesús kaneꞌe to̱ꞌon na. Ta̱a mií no̱ó naní Simón, ta ni̱ chi̱naní taꞌani ñaá ná Pedro, ta iin ka̱ ra̱ naní Andrés, ta̱ kúú ñani Pedro, ta iin ka̱ ra̱ naní Jacobo, táꞌa̱n ra̱ kúú de̱ꞌe Zebedeo, ta iin ka̱ ra̱ naní Juan, ra̱ kúú ñani Jacobo.