Search form

San Mateo 10:42

42Ta ndi ndáa mií ña̱yuu náki̱ꞌo iin yáxi̱ ta̱kui̱í vi̱xi koꞌo iin káa ña̱yuu kuálí yóꞌo, miía̱n natiin na ña̱ va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na, chi̱ ni̱ kemáni̱ ná iin na̱ xíonoo xíꞌín yuꞌu̱.