Search form

San Mateo 11

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús saꞌa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu

1Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ka̱sto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ndi kee ra dánaꞌa̱ ra̱, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kee mií ná kuaꞌa̱n na̱ dánaꞌa̱ na̱, ta kasto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ndéi iin rá iin ñoo.

2Ta noo̱ nákaa̱ Juan, táꞌa̱n na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ini veꞌe ka̱a, ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na saꞌa̱ ndidaá ña̱ ndato kée Cristo Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá ná dao ta̱ xíonoo xíꞌín ná kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ nákaa̱ Jesús. 3Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Á mií ní kúú na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ dáka̱ki ñaá, o á kandati ndu kasaa̱ iin ka̱ na̱?

4Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱, ta kasto̱ꞌon ndó xíꞌín Juan saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndéꞌé ndó, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá ña̱ seídóꞌo ndó. 5Chi̱ nátu̱u no̱ó na̱ ko̱ túu noo̱, ta sa̱ kúu va xíka na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta sa̱ ni̱ ndu̱vii vá ñíi̱ na̱ ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱, ta sa̱ ni̱ na̱tai̱ va do̱ꞌo na̱ ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta ni̱ na̱taki va na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta kásto̱ꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios xíꞌín ña̱yuu kúndaꞌí. 6Ndikáꞌán ndi kúu ví ña̱yuu ko̱ nákani kuáchi̱ ini xiní na̱ yuꞌu̱ ―kaá Jesús xíꞌín ta̱a ñoó.

7Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱ndió kuéi ta̱a ñoó kuaꞌa̱n ra̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó saꞌa̱ Juan, ta kaá na̱:

―¿Ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ꞌó ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó noo̱ kúú ñóꞌo̱ ichí ñoó? ¿Á iin ta̱a ko̱ íin toon, táꞌa̱n ra̱ xíkó táto̱ꞌon xíkó iin ndoo̱ kée tachi̱ ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó? 8Ko̱ó, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó, tá dáá? ¿Á iin ta̱a ndíxi dáꞌo̱n táyíí ndáa? Ko̱ó, chi̱ náꞌá vá mií ndó ña̱ ña̱yuu ndíxi dáꞌo̱n táyíí ndáa, no̱ón kúú na̱ ndéi veꞌe rey. 9Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó, tá dáá? ¿Á iin profeta? Jaa̱n, miía̱n ndaa̱ kuiti kaá yuꞌu̱ ña̱ ñaá kúú ná, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú iin profeta. 10Chi̱ saꞌa̱ mií ná káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios diꞌa:

Ná koꞌi̱n tandaꞌí iin ta̱a kuió no̱ó koꞌo̱n noo̱ yo̱ꞌó,

ta kasto̱ꞌon ra to̱ꞌin xíꞌín ña̱yuu,

dá ná kandei nduu na̱ kueídóꞌo na ña̱ koꞌo̱n kaꞌo̱n xíꞌín ná.

11Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, no̱ón kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ ndidaá ka̱ ta̱a ni̱ kaki ti̱xi ñáꞌa̱. Tído na̱ nóo cháá ka̱ nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, no̱ón diꞌa kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú Juan.

12’Nda̱ kuu̱ ni̱ sa̱ xi̱onoo Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ta nda̱ kuu̱ víti de̱én nda̱ꞌo kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín na̱ dánaꞌa̱ no̱ó ña̱yuu ndi kee na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta sadí ña̱yuu kíni no̱ó ña̱yuu ndúkú ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. 13Ndidaá táꞌa̱n profeta xíꞌín ña̱ káꞌa̱n ley Moisés ni̱ kaꞌa̱n ña̱ kasáꞌá Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, ta nda̱ Juan taꞌani ni̱ kaꞌa̱n dión. 14Ta ndá kuendá mií ndó ná kakian á kándísa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó o ko̱ó, tído káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó ña̱ Juan kúú Elías, na̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta kasaa̱. 15Ta ndi ndáa ndó ió do̱ꞌo, ta kúú kueídóꞌo va̱ꞌa ndó.

16’¿Ndí ki̱án tiin yuꞌu̱, dá kaꞌi̱n xíꞌín ndó táto̱ꞌon kée ña̱yuu ndéi tiempo viti? Chi̱ kée na táto̱ꞌon kée takuáchí tá ndéi xi sádikí xi̱ noo̱ yáꞌi, ta káyuꞌú táꞌan xi: 17“Ni̱ tuu ndu̱ flauta, tído ko̱ ní sársáꞌá taꞌon ndoꞌó. Ta ni̱ xita ndu yaa ndaꞌí kuaꞌa̱n, tído ko̱ ní ndeiꞌi̱ taꞌon ndoꞌó.” 18Ta ki̱ꞌo dión taꞌani kée ña̱yuu ndéi viti, chi̱ tá ni̱ ka̱sáa̱ Juan, ko̱ ní seí taꞌon na pan, ta ko̱ ní xiꞌi na vino, tído kaá ndo̱ ña̱ nákaa̱ espíritu kini ini na̱. 19Ta viti ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo, ta sásáꞌan va̱ꞌa na, ta xíꞌi na vino, tído kaá ndo̱ ña̱ kúú ná iin ta̱a nde̱ꞌé, iin ta̱ xíꞌi. Ta kaá taꞌani ndó ña̱ kúú ná iin ra̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ña̱yuu kíni, xíꞌín ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱. Tído na̱ kúú na̱ ndi̱chí, no̱ón kúú na̱ náꞌá ña̱ kómí ndisa na ña̱ ndi̱chí.

Ndaꞌí kúú ví na̱ ndéi ñoo Corazín, xíꞌín na̱ ndéi ñoo Betsaida, kaá Jesús

20Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dána̱ni na ña̱yuu ndéi ñoo náꞌano no̱ó ni̱ kee na kua̱ꞌá ña̱ ndato, dá chi̱ ko̱ ní xíin taꞌon na̱ ñoo ñoó nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, ta kaá Jesús:

21―¡Ndaꞌí kúú ví ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Corazín! Ta, ¡ndaꞌí kúú ví ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Betsaida! Chi̱ tá ní kée yuꞌu̱ ña̱ náꞌano no̱ó ña̱yuu ndéi ñoo Tiro xíꞌín ñoo Sidón táto̱ꞌon ni̱ kee yuꞌu̱ ña̱ náꞌano noo̱ mií ndó, ta kúú nda̱ sa̱ oon va ni̱ na̱ndixi ndaꞌí na̱, ta ni̱ na̱ndei ndaꞌí na̱ no̱ó yaa̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱ndikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na, ní kúu. 22Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kía̱n kaꞌí ka̱ ví ndoꞌo ndoꞌó o̱ du̱ú ña̱yuu ndéi ñoo Tiro xíꞌín ñoo Sidón. 23Ta ndoꞌó, na̱ ñoo Capernaum, káꞌán ndó ña̱ nda̱ induú xi̱nkuei ndó, tído ndoꞌó kúú na̱ koꞌono niꞌini Ndios nda̱ ma̱á indayá, dá chi̱ tá ní kée yuꞌu̱ ña̱ náꞌano ñoo Sodoma, ña̱ kía̱n ni̱ keei noo̱ ndo̱ꞌó, miía̱n ndaa̱ kakaa̱ ii̱ vá ñoo Sodoma nda̱ kuu̱ víti, ní kúu. 24Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kía̱n kaꞌí cháá ka̱ ví ndoꞌo ndoꞌó o̱ du̱ú ña̱yuu kíni ni̱ sa̱ ndei ñoo Sodoma.

Kádii̱ nda̱ꞌo ini Jesús kée na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios

25Mií hora daá ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín Ndios:

―Kékáꞌano yuꞌu̱ mií ní, tatá Ndios, mií ní kúú satoꞌo induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, chi̱ ni̱ chi̱káa̱ de̱ꞌé ní ña̱ yóꞌo no̱ó na̱ ndi̱chí, xíꞌín na̱ kátóni̱ ini. Ta ni̱ naꞌa̱ nía̱n no̱ó na̱ ko̱ kátóni̱ va̱ꞌa ini. 26Dión ni̱ kee ní, tatá Ndios, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ na̱taꞌan ini mií ní.

27’Ta ndidaá ña̱ꞌa ni̱ na̱ki̱ꞌo tatá Ndios noo̱ yúꞌu̱. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ náꞌá ndá yoo kúú yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, chi̱ iin tóꞌón miíó tatá Ndios kúú na̱ náꞌá ndá yoo kúúí. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ náꞌá ndá yoo kúú tatá Ndios, chi̱ iin tóꞌón dini̱ yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe na, kúú na̱ náꞌá ñaá, xíꞌín ndi ndáa mií vá ña̱yuu káꞌán yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, naꞌi̱n ná noo̱. 28Nakíi̱ ndidaá ndoꞌó, na̱ kúú ta̱tí, ndoꞌó na̱ ndído ve̱e, noo̱ yúꞌu̱, dá naki̱ꞌoi ña̱ naniꞌi̱ ndée̱ ndo̱. 29Ta kandio nduú ndo̱ yukú xíꞌín yuꞌu̱, dá kati̱ꞌa ndó kee ndó táto̱ꞌon kée yuꞌu̱, chi̱ yuꞌu̱ kúú iin na̱ masó, iin na̱ ndaꞌí ió ini, ta xíꞌín yuꞌu̱, dá koni ndo̱ naniꞌi̱ ndée̱ ndo̱, 30dá chi̱ ko̱ kuáchi taꞌon kandio ndó yukú yuꞌu̱, ta o̱ dákuío ve̱e taꞌoin ndo̱ꞌó ―kaá Jesús.