Search form

San Mateo 12

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel

1Tiempo daá ñóó chíkaꞌanda Jesús kuaꞌa̱n na̱ no̱ñóꞌo̱ noo̱ káa tirió tein iin kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel. Ta kuíko nda̱ꞌo ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá rá taó ra̱ yoko tirió, ta seí ra̱ noni̱án kuaꞌa̱n ra̱. 2Dá ni̱ xini dao ta̱ fariseo ña̱ kée ra dión, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Yáꞌa ta̱ xíonoo xíꞌín ní kée ra ña̱ ko̱ kánian kee ra kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó ña̱ ni̱ kee David tá sa̱ naꞌá xíꞌín ta̱a sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná tá ndaꞌí ni̱ kuiko na? 4Chi̱ kaáa̱n ña̱ ni̱ ku̱ꞌu na̱ ini veꞌe Ndios, ta ni̱ seí na̱ pan, ña̱ dóko̱ ta̱ duti̱ noo̱ Ndios, chi̱ ni ko̱ kánian keí mií ná ña̱, ni ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Sa̱va̱ꞌa ta̱ duti̱ va kuu keí ñá. 5O, ¿á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó noo̱ ley ña̱ ni̱ ya̱ꞌa ta̱ duti̱ ni̱ ke̱chóon ra ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yó kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱? Tído ko̱ ta̱ꞌón kua̱chi kíán ña̱ kée ra dión. 6Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ íin noo̱ ndo̱ o̱ du̱ú veꞌe ño̱ꞌo ñoó. 7Diꞌa kaá to̱ꞌon Ndios: “Kóni̱i̱ ña̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta o̱ du̱ú ña̱ doko̱ ndo̱ ña̱ꞌa noo̱í.” Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ to̱ꞌon yóꞌo, dá kía̱n o̱ dátai̱ kua̱chi taꞌon ndó na̱ ko̱ ña̱ꞌa kée. 8Chi̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ña̱ dándáki na tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ni̱ na̱tií ndáꞌa̱

9Dá ni̱ na̱kiꞌin Jesús kuaꞌa̱n na̱. Ta ni̱ saa̱ na̱ ni̱ ku̱ꞌu na ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. 10Ta ñoó nákaa̱ iin ta̱a ni̱ na̱tií iin xoo ndáꞌa̱. Ta kóni̱ ta̱ fariseo niꞌi̱ rá ndi koo dátai̱ kua̱chi ra Jesús no̱ó ta̱ néꞌe choon, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á kuu nduva̱ꞌa yó ña̱yuu kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, kaá ley?

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta, ¿ndi ndáa ndoꞌó, tá ná kankao iin léko ndo̱ ini iin yái̱ tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, á o̱ kóꞌo̱n taꞌon ndó taó ndo̱ rí? 12Ta kanaꞌá ndó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ iin ña̱yuu o̱ du̱ú iin léko. Sa̱ꞌá ño̱ó kaá yuꞌu̱ ña̱ kuu va kee yó ña̱ va̱ꞌa tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ kúꞌu̱ ndáꞌa̱ ñoó:

―Ná dákaa̱ ndáꞌo̱n.

Dá ni̱ na̱dákaa̱ ra̱ ndáꞌa̱ rá, kúú ni̱ ndu̱va̱ꞌa vaan táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió va̱ꞌa iin ka̱a̱n. 14Dá ni̱ ka̱nkuei ta̱ fariseo ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón kueꞌé ra̱ ndi kee ra, dá kaꞌání rá Jesús.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa Isaías saꞌa̱ Jesús

15Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ kóni̱ ra̱ kaꞌání ñaá rá, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xíán, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱. Ta ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ndidaá na̱ kúꞌu̱. 16Ta ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ ná dáꞌa ni kasto̱ꞌon na xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee na. 17Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta Isaías, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

18Yóꞌo íin ta xínkuáchí no̱ói̱, ta mií yuꞌu̱ ni̱ ka̱xi xi,

ta ndóꞌo nda̱ꞌa vai saꞌa̱ xí, ta nátaꞌan inii̱ xiníi̱ xí.

Koꞌi̱n dákóoin Espírituí dini̱ xí.

Ta noo̱ ndidaá na̱ tu̱kú kasto̱ꞌon xi ña̱ ve̱i kuu̱ keyíko̱i̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu.

19Ta o̱ na̱á táꞌan taꞌon xi xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu, ta o̱ káyuꞌú ni̱ꞌi taꞌon xi,

ta ni ko̱ íin taꞌon xíka keí o̱ kueídóꞌo ña̱ kaꞌa̱n xi̱.

20Ta o̱ káꞌa̱no̱ taꞌon xi ta̱yo̱ó, kirá sa̱ ni̱ taꞌa̱no̱.

Ta o̱ ndaꞌó taꞌon xi tirñoꞌó sa̱ kuaꞌa̱n ndaꞌo̱, nda̱ ná kasandaá kuu̱ kandeé xí dánkoo ndaa̱ xi̱ ña̱yuu no̱ói̱.

21Ta mií xí kúú ta̱ndeé iní no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel.

Dión ni̱ taa Isaías.

Diꞌa ndoꞌo ña̱yuu káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios

22Dá ndáka ña̱yuu ñoó iin ta̱a nákaa̱ iin espíritu kini ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ Jesús, ta ko̱ túu noo̱ rá, ta ni ko̱ ku̱ú kaꞌa̱n ra̱ kée espíritu kini ñoó. Dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá ná. Ta kúú ni̱ na̱kaꞌa̱n ra̱, ta ni̱ na̱tu̱u noo̱ rá. 23Ta kúú ni̱ naá vá ini ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ni̱ xini na̱ ña̱ ni̱ kee Jesús, ta kaá na̱:

―Ndá ndi kuu de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, na̱ kaá na̱ tandaꞌá Ndios kasaa̱, kúú ta̱a káa ―kaá na̱.

24Tá ni̱ seídóꞌo ta̱ fariseo ña̱ dión ndátóꞌón ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kándéé ta̱a káa taó rá espíritu kini, chi̱ Beelzebú, táꞌa̱n ña̱ kúú satoꞌa̱n, xíꞌo choon noo̱ rá ―kaá ra̱.

25Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ dión nákani ini ra̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kanaꞌá ndó ña̱ tá na̱á táꞌan iin rey xíꞌín ña̱yuu dándáki ra, dá kía̱n naá vá choon néꞌe ra. Ta dión taꞌani ndoꞌo iin ñoo o iin veꞌe tá saꞌándá dao táꞌan ña̱yuu ndéi inia̱n, chi̱ naá váán. 26Tá ná taó ña̱ uꞌu̱ kúú no̱ó ña̱ kini kéchóon noo̱án, dá kía̱n taꞌa̱nda̱ táꞌan vaan. Ta, ¿ndi koo kaka choon néꞌan? 27Sa̱ꞌá ño̱ó tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Beelzebú noo̱í, dá kía̱n, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ndáꞌa̱ dao ka̱ na̱ ñoo mií ndó ña̱ taó ná espíritu kini, tá dáá? Mií vá na̱ yóꞌo kúú na̱ náꞌa̱ ña̱ o̱ du̱ú ña̱ ndaa̱ káꞌa̱n ndo̱. 28Tído tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱ Ndios, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.

29’Chi̱, ¿ndi kee ví iin ta̱a ku̱ꞌu ra veꞌe iin ta̱a to̱ndó kiꞌin kuíꞌíná rá ña̱ ñóꞌo veꞌe ra tá ná o̱ koꞌóní ñaá rá dinñóꞌó ka̱? Dión kanian kee ra, dá kandeé rá taó ndíꞌi ra ña̱ꞌa ñóꞌo veꞌe ra.

30’Ta na̱ ko̱ ndíta xoo yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ xiní uꞌu̱ ñaá, ta na̱ ko̱ chíndeé yuꞌu̱ noo̱ chóon kéei, no̱ón kúú na̱ dátu̱ú choon kéei. 31Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuu va kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ndidaá kúú kua̱chi kée ña̱yuu, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa kini káꞌa̱n na̱. Tído ndi ndáa na̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kúꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na. 32Ta ndi ndáa na̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa sa̱ꞌá na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, kuu va kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ná. Tído ndi ndáa na̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kúꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na, ni ñayuú yóꞌo ni ñayuú ve̱i chí noo̱ o̱ kúꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ná.

33’Dá chi̱ iin yíto̱ va̱ꞌa, kui̱ꞌi va̱ꞌa va xíꞌo rá. Ta iin yíto̱ ko̱ váꞌa, nda̱ kui̱ꞌi xíꞌo va rá ko̱ váꞌa. Ta xíꞌín kui̱ꞌi xíꞌo va rá kándaa̱ inio̱ ndá yíto̱ kúú rá. 34¡Ndoꞌó kúú kuendá de̱ꞌe koo̱! ¿Ndi kee ví ndó kaꞌa̱n ndo̱ iin to̱ꞌon va̱ꞌa tá ña̱yuu kíni va kúú ndó? Dá chi̱ to̱ꞌon ni̱ chití ñóꞌo ini nío̱ iin ña̱yuu kía̱n kánkuei yúꞌu̱ ná, dá káꞌa̱n na̱. 35Dá chi̱ iin ta̱a va̱ꞌa, to̱ꞌon va̱ꞌa ñóꞌo ini nío̱ rá taó ra̱ káꞌa̱n ra̱. Tído iin ta̱a kini, to̱ꞌon kini ñóꞌo ini nío̱ rá taó ra̱ káꞌa̱n ra̱. 36Tído yuꞌu̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ naki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ ndidaá to̱ꞌon ko̱ chóon ni̱ ka̱nkuei yúꞌu̱ ndo̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu. 37Dá chi̱ xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ndo̱, kédaá xíꞌín ndó, dá kando̱o va̱ꞌa ndó noo̱ Ndios. Ta xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n taꞌani ndó kédaá xíꞌín ndó, dá kando̱o ndó kakuu ndó ña̱yuu ió kua̱chi noo̱ ná.

Yóꞌo ni̱ xika̱ ña̱yuu ña̱ kee Jesús iin ña̱ ndato

38Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín dao ta̱ fariseo, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Maestro, kóni̱ ndu̱ ña̱ kee ní iin ña̱ ndato noo̱ ndúꞌu̱.

39Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ña̱yuu kíni nda̱ꞌo kúú ndoꞌó, na̱ ndéi tiempo viti, ta xiní xíxi va ndó Ndios, chi̱ xíka̱ ndo̱ ña̱ kee yuꞌu̱ iin ña̱ ndato, dá kandía ndó. Tído ni iin tóꞌón ña̱ ndato o̱ kéei noo̱ ndo̱, sa̱va̱ꞌa ña̱ ndato ni̱ kee Ndios xíꞌín profeta Jonás kía̱n koni ndo̱. 40Chi̱ táto̱ꞌon oni̱ nduú, oni̱ ñoó ni̱ sa̱ káa̱ Jonás ti̱i ti̱yaká káꞌano, ki̱ꞌo dión taꞌani koni ndo̱ kakaa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ti̱xi ñóꞌo̱ oni̱ nduú, oni̱ ñoó. 41Ta nakui̱ta ndichi ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei ñoo Nínive tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, ta kaꞌa̱n kua̱chi na sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi tiempo viti. Dá chi̱ ni̱ na̱ndikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ sa̱ kee na tá ni̱ da̱náꞌa̱ Jonás noo̱ ná. Ta iin ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú Jonás íin noo̱ ndo̱ viti. 42Ta nakuii̱n ndichi taꞌani ñáꞌa̱ sa̱ dándáki chí Sur diꞌa tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kaꞌa̱n kua̱chián saꞌa̱ ña̱yuu ndéi tiempo viti, dá chi̱ nda̱ noo̱ xíká cháá ka̱ ñayuú yóꞌo ni̱ kixián ni̱ seídóꞌán ña̱ ndi̱chí ni̱ kaꞌa̱n rey Salomón. Ta iin ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kúú na̱ íin káꞌa̱n xíꞌín ndó vitíꞌón o̱ du̱ú rey Salomón ñoó.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kée espíritu kini

43’Tá kéta iin espíritu kini iin ta̱a, dá kía̱n kuaꞌa̱n iin xíán no̱ó i̱chí ndúkúán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án. Tído ko̱ nániꞌán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án. 44Dá kásáꞌán nákani inia̱n: “Nandió ko̱o tukui noꞌi̱ veꞌe no̱ó ni̱ ketai ve̱ii”, kaáa̱n. Tá ni̱ na̱sáa̱a̱n ni̱ ndu̱ꞌan ini ta̱a no̱ó ni̱ sa̱ ioa̱n, ko̱ íin taꞌon nákaa̱ ñoó, ta ndato ni̱ na̱tuꞌán, ta ñóchí vii káaan. 45Dá kuaꞌa̱n kuakaan usa̱ ka̱ espíritu kini cháá ka̱ o̱ du̱ú miíán. Dá násaa̱a̱n ndu̱ꞌan kañoꞌan ini ta̱a ñoó. Ta kúú kaꞌí ka̱ ví kásáꞌá ndóꞌo nío̱ rá o̱ du̱ú táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ ndoꞌo nío̱ rá ni̱ sa̱ kee espíritu kini mií no̱ó ñoó. Dión taꞌani ndóꞌo ña̱yuu ndéi tiempo viti ―kaá Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáa̱ naná Jesús nandukú ñaá ná

46Xía̱n nani nákaa̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, kúú ni̱ ka̱sáa̱ naná na̱ xíꞌín ñani na̱. Ta kúú ni̱ sa̱ kui̱ta na sata̱ véꞌe, chi̱ kóni̱ na̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Jesús.

47Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon iin ta̱a íin ñoó xíꞌín Jesús:

―Naná ní xíꞌín ñani ní, ta ndíta na sata̱ véꞌe, ta kóni̱ na̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ní.

48Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ná kasto̱ꞌon ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ndá yoo kúú nanái̱, ndá yoo kúú ñanii̱ ―kaá na̱.

49Ta kúú ni̱ da̱náꞌa̱ ndáꞌa̱ ná ndidaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ kaa na̱:

―Ta̱ yóꞌo va kúú nanái̱, kúú ñanii̱. 50Chi̱ ndidaá na̱ kée ña̱ kóni̱ tatái̱ Ndios, na̱ ió induú, no̱ón kúú ñanii̱, kúú ki̱ꞌoi, kúú nanái̱ ―kaá na̱.