Search form

San Mateo 12:23

23Ta kúú ni̱ naá vá ini ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ni̱ xini na̱ ña̱ ni̱ kee Jesús, ta kaá na̱:

―Ndá ndi kuu de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, na̱ kaá na̱ tandaꞌá Ndios kasaa̱, kúú ta̱a káa ―kaá na̱.