Search form

San Mateo 13

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti

1Kuu̱ dáá ñóó ni̱ keta Jesús veꞌe ñoó. Dá ni̱ saa̱ na̱ ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱. 2Ta kúú ni̱ na̱taka kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu noo̱ ió na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús ini iin barco, dá ni̱ sa̱ ko̱o na ini ro̱. Dá ni̱ sa̱ ndei ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ ñoó. 3Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Iin ta̱a xíti ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kuti ra tata no̱ñóꞌo̱ rá. 4Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ koon niꞌini ra tata ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó dao ña ni̱ kue̱i yuꞌú íchi̱. Kúú ni̱ ka̱sáa̱ laa, ta kúú ni̱ seí vá ría̱n. 5Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein yuu̱, no̱ó ko̱ó ñoꞌó ndéé. Sa̱ꞌá ño̱ó kúú yachi̱ va ni̱ xita̱a̱n, chi̱ ko̱ ní kue̱i taꞌon ña no̱ó kúú ñoꞌó ndéé. 6Dá tá ni̱ xi̱nko̱o ndia̱ndii, ta kúú ni̱ dii vaan. Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ichi̱ vaan. 7Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein ta̱ꞌíón. Ta ni̱ saꞌano dáó ñá xíꞌín ta̱ꞌíón ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ku̱yáta̱ váán ni̱ kee rá. 8Ta kúú dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i noo̱ kúú ñoꞌó va̱ꞌa. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo noni̱ ni̱ xi̱ꞌoan, dá chi̱ iin ciento noni̱ ni̱ xi̱ꞌo dao tata yóꞌo, ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱, ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱a̱n. 9Ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ta kueídóꞌo ndó ―kaá Jesús.

Yóꞌo kásto̱ꞌon Jesús ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱

10Dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ ió na̱, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan ní dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ ní?

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Dá chi̱ noo̱ ndo̱ꞌó va ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná sa̱ꞌá ndi kee na dándáki na. Tído ko̱ xíꞌo Ndios noo̱ dao ka̱ ña̱yuu ña̱ kandaa̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo. 12Dá chi̱ ndi ndáa na̱ ni̱ na̱tiin to̱ꞌon káꞌi̱n, no̱ón kúú na̱ natiin ña̱ kandaa̱ cháá ka̱ ini na̱. Tído ndi ndáa na̱ ko̱ xi̱ín natiin ña, no̱ón kúú na̱ di̱tá diꞌa Ndios cháá ña̱ kándaa̱ ini na̱. 13Sa̱ꞌá ño̱ó dákíꞌin táꞌan yuꞌu̱ dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ no̱ó dao ka̱ ña̱yuu, dá kía̱n, va̱ꞌará ndéꞌé ná, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini na̱ ndi kóni̱ kaaa̱n, ta va̱ꞌará seídóꞌo na to̱ꞌon káꞌi̱n, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱. 14Ki̱ꞌo dión, dá xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta Isaías, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Va̱ꞌará ndidaa ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo ndó, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱.

Ta va̱ꞌará ndidaa ka̱ vía̱n ná kande̱ꞌé ndó, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini ndo̱.

15Chi̱ ni̱ ndukáxí nda̱ꞌo nío̱ na̱ ñoo yóꞌo,

ta ko̱ xíꞌo na mií ná kueídóꞌo na,

ta ni̱ sadi taꞌani na noo̱ ná,

dá ná o̱ ko̱ní na̱ xíꞌín noo̱ ná,

ta ni o̱ kueídóꞌo na xíꞌín do̱ꞌo na,

ta ni o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱,

ta ni o̱ nándió kuéi na noo̱ yúꞌu̱, dá nduva̱ꞌi na̱.

16’Tído ndikáꞌán ví noo̱ ndo̱ꞌó, chi̱ túu noo̱ ndo̱ ndéꞌé ndó, ta ndikáꞌán ví do̱ꞌo ndó, chi̱ seídóꞌo ndó. 17Chi̱ miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo profeta xíꞌín ña̱yuu ndaa̱ ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá ni̱ kaꞌán ná koni na̱ ña̱ xiní ndo̱ viti, tído ko̱ ní xiní taꞌon naa̱n. Ta ni̱ kaꞌán taꞌani na kueídóꞌo na to̱ꞌon seídóꞌo ndó viti, tído ko̱ ní seídóꞌo taꞌon naa̱n ―kaá na̱.

Nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá ta̱a xíti

18―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó, chi̱ koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌin ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ta̱ xíti ñoó. 19Táꞌa̱n ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi kée Ndios dándáki na ña̱yuu, ta ko̱ xíꞌo na mií ná kandaa̱ ini na̱án, dá kía̱n kasaa̱ ña̱ uꞌu̱, ta dítá váán to̱ꞌon Ndios, ña̱ ni̱ ka̱nkao nío̱ ná. Dión dándáki yuꞌú íchi̱ ñoó no̱ó ni̱ kue̱i dao tata ñoó. 20Ta tein yuu̱ no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta nátiin naa̱n xíꞌa̱n kádii̱ ini na̱. 21Tído ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan ini nío̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó tóó vá kándísa naa̱n. Chi̱ tá ve̱i ta̱ndóꞌó ndóꞌo na, o tá kásáꞌá ña̱yuu kéndava̱ꞌa na xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ kándísa naa̱n, kúú dánkoo va naa̱n. 22Ta tein ta̱ꞌíón no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios. Tído kásáꞌá ndíꞌi cháá ka̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo, ta kátoó na̱ koo kuíká ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ sáꞌano na xíꞌín to̱ꞌon Ndios, ta ni iin ña̱ va̱ꞌa ko̱ kée na. 23Tído no̱ñóꞌo̱ va̱ꞌa no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta xíꞌo na mií ná ña̱ kándaa̱ ini na̱án. Dao no̱ón kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo iin ciento noni̱. Ta dao ka̱ na̱ kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱. Ta dao ka̱ na̱ kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱ noni̱, chi̱ kée na ña̱ kóni̱ Ndios ―kaá Jesús.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ tirió kuéi̱ ni̱ xita̱ tein tirió va̱ꞌa

24Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee iin ta̱a ni̱ xiti tata va̱ꞌa no̱ñóꞌo̱ rá, ki̱ꞌo dión kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱. 25Ta tein kídi̱ ta̱ xíti ñoó, ni̱ kii iin ta̱ xiní uꞌu̱ táꞌan xíꞌín rá, ta ni̱ chiꞌi ra tata tirió kuéi̱ noo̱ káa tirió ra̱. 26Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ ka̱sáꞌá kána yoko tirió, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ta̱ kéchóon noo̱ rá ña̱ káa taꞌani tirió kuéi̱ tein tirió ra̱. 27Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ nda̱to̱ꞌón rá satoꞌo ñóꞌo̱ ñoó: “Tatá, ¿á o̱ du̱ú tirió va̱ꞌa ní xíti ní? ¿Ndiva̱ꞌa káa taꞌani tirió kuéi̱ tein tirió ní, tá dáá?” 28Dá ni̱ kaa satoꞌo ñoó xíꞌín rá: “Iin ta̱a xiní uꞌu̱ va ñaá ni̱ kexíxi ni̱ chiꞌan.” Dá ni̱ kaa ta̱ kéchóon ñoó: “¿Á ko̱ kóni̱ ní ná koꞌo̱n ndu̱ toꞌon ndua̱n?” 29Dá ni̱ kaa ra̱: “Ná dáꞌa ni koꞌo̱n ndo̱ toꞌon ndóa̱n, dá chi̱ tá ná toꞌon ndóa̱n, nda̱ tirió va̱ꞌa kana xíꞌán. 30Konó ndó ná kuaꞌano dáó ñá xíꞌín tirió va̱ꞌa ñoó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nakiꞌin va̱ꞌa yó tirió ñoó. Dá tá ná kasandaá kuu̱ taꞌa̱nda̱a̱n, dá kaꞌandai̱ choon no̱ó ra̱ nákiꞌin va̱ꞌa tirió, ta kaai̱ xíꞌín rá: Toꞌon ndó dinñóꞌó tirió kuéi̱, ta kató ndóa̱n táto̱ꞌon kató ndó ndáyo̱ꞌo, dá chiñóꞌo̱ ndo̱án. Tído ña̱ kúú tirió va̱ꞌa ñoó, ná taán va̱ꞌa ndóa̱n ini yáka̱í” ―kaá Jesús.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin tata leé lóꞌo̱ naní mostaza

31Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin tata naní mostaza, ña̱ ni̱ xiti iin ta̱a no̱ñóꞌo̱ rá, ki̱ꞌo dión kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱. 32Ta miía̱n ndaa̱ ña̱ yóꞌo kúú tata pálí cháá ka̱ noo̱ dao ka̱ tata chíꞌi yó no̱ñóꞌo̱ yo̱. Tído tá ni̱ xita̱a̱n, ta kúú sáꞌano dikó ka̱ vía̱n o̱ du̱ú dao ka̱ yuku̱, ta ndúuan iin yíto̱, sa̱ꞌá ño̱ó kásaa̱ laa, ta káva̱ꞌa rí táka̱ ri̱ tein ndáꞌa̱ rá ―kaá Jesús.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ dákuita̱ ta̱chí yúsa̱ pan

33Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan tuku na iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―Ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ña̱ dákuita̱ ta̱chí yúsa̱ káva̱ꞌa pan, ña̱ ni̱ tiin iin ñáꞌa̱, ta ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ñaá xíꞌín oni̱ yáxi̱ harina, dá nakuita̱ ta̱chía̱n ―kaá na̱.

Ña̱ yóꞌo nákani ndiva̱ꞌa dánaꞌa̱ Jesús dión

34Ta dión ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús dao ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Ta ko̱ ní sá dánaꞌa̱ taꞌon na tá ko̱ ní sá dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ sa̱ da̱náꞌa̱ na̱. 35Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Koꞌi̱n dákíꞌin táꞌin dao ña̱ꞌa no̱ó to̱ꞌon dánaꞌi̱ no̱ó ña̱yuu.

Ta ki̱ꞌo dión dánaꞌi̱ noo̱ ná saꞌa̱ ndidaá ña̱ sa̱ io de̱ꞌé nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú.

Yóꞌo nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ saꞌa̱ tirió kuéi̱ xíꞌín tirió va̱ꞌa

36Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu ñoó, dá ni̱ ku̱ꞌu na ini veꞌe íin ñoó. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―Nakani ní xíꞌín nduꞌu̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ní saꞌa̱ tirió kuéi̱ ñoó.

37Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ta̱a ni̱ xiti tirió va̱ꞌa ñoó kúú na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. 38Ta ñoꞌó xítí ñóó kúú ñayuú yóꞌo, ta tata tirió va̱ꞌa ñoó kúú ndidaá ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta tirió kuéi̱ ñoó kúú na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱. 39Táꞌa̱n ra̱ ni̱ xini uꞌu̱ ta̱ ni̱ xiti ñoó kúú ña̱ uꞌu̱, ta kuu̱ ni̱ na̱kiꞌin va̱ꞌa ra tirió ñoó kúú kuu̱ keyíko̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu. Ta ta̱a ni̱ na̱kiꞌin va̱ꞌa tirió ñoó kúú ángel Ndios. 40Dá chi̱ táto̱ꞌon ni̱ kee ra ni̱ toꞌon ra tirió kuéi̱ no̱ñóꞌo̱ rá, ta ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱ñóꞌo̱ ra̱án noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, ki̱ꞌo dión koo tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi. 41Chi̱ tandaꞌá na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ángel kéchóon noo̱ ná kii na naka̱xi na ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta taó xóo na ndidaá na̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu na̱, dá kée na kua̱chi xíꞌín ndidaá na̱ kée ña̱ kini. 42Dá koꞌo̱n ángel ñoó taán ñaá ná noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱ ini xito̱. Ñoó kuaki na, ta ñoó kúú noo̱ kañoꞌo na nakuchi táꞌan no̱ꞌo na. 43Ta na̱ kúú ña̱yuu ndaa̱ noo̱ Ndios, ndato natoo̱n na̱ táto̱ꞌon tóo̱n ndi̱ndii kandei na noo̱ ió tatá Ndios dándáki na. Ta na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ na̱níꞌi̱ iin ki̱di di̱ꞌón

44’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon iin ki̱di di̱ꞌón nákaa̱ de̱ꞌé no̱ñoꞌó xítí. Chi̱ iin kuu̱, dá ni̱ na̱níꞌi̱ iin ta̱a ki̱di ñoó, dá ni̱ na̱chi̱káa̱ de̱ꞌé tuku raa̱n, ta kádii̱ ini ra̱ kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ di̱kó ndíꞌi ra ña̱ꞌa ió noo̱ rá, dá ni̱ xiin ra ñóꞌo̱ noo̱ nákaa̱ de̱ꞌé ki̱di di̱ꞌón ñoó.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ na̱níꞌi̱ iin yuu̱ dío̱n ndato nda̱ꞌo

45’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ña̱ ni̱ niꞌi̱ iin ta̱a ni̱ nakaꞌán ndaꞌi̱ xíꞌín yuu̱ dío̱n. 46Chi̱ tá ni̱ na̱níꞌi̱ ta̱a ñoó iin yuu̱ dío̱n ndato cháá ka̱, dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ di̱kó ndíꞌi ra ña̱ ió noo̱ rá, dá ni̱ xiin raa̱n.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ñóno̱

47’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon iin ñóno̱, ña̱ kía̱n chírnee ra ini ta̱ñoꞌo̱, ta ndi ndáa mií vá ti̱yaká sárnee noo̱án. 48Tá ni̱ chití noo̱án, dá taó ra̱án yuꞌú ta̱kui̱í, dá kandei ra ka̱xi ra ti̱yaká taán ra̱ ini ti̱yika̱ rá, ta kirí ko̱ váꞌa taó xóo ra. 49Ta dión taꞌani koo kuu̱ noo̱ ndíꞌi, chi̱ kankuei ángel kanoo na taó xóo na ña̱yuu kíni tein ña̱yuu ndaa̱. 50Ndiꞌi, dá taán ná ña̱yuu kíni ñoó noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱ ini xito̱. Ta ñoó kuaki na, ta ñoó kañoꞌo na nakuchi táꞌan no̱ꞌo na ―kaá na̱.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ sa̱á xíꞌín ña̱ yatá

51Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Jesús ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―¿Á ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Jaa̱n, tatá.

52Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kanaꞌá ndó ña̱ tá ni̱ ndu̱ꞌu iin ra̱ dánaꞌa̱ ley Moisés ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, dá ndoꞌo ra táto̱ꞌon ndóꞌo satoꞌo iin veꞌe, dá chi̱ taó rá ña̱ sa̱á xíꞌín ña̱ yatá ñóꞌo ini sato̱ rá.

Diꞌa ni̱ ndoꞌo Jesús tá ni̱ noꞌo̱ na̱ ñoo Nazaret

53Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús ndidaá to̱ꞌon yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱. 54Dá tá ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo mií ná, dá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. Ta ni̱ naá ini na̱ ñoo na̱ ndéꞌé ñaá ná, ta kaá na̱:

―¿Ndeí ni̱ niꞌi̱ ta̱a káa ña̱ ndi̱chí náꞌá rá, xíꞌín ña̱ kándéé rá kée ra ña̱ náꞌano xíꞌín ña̱yuu? 55¿Á o̱ du̱ú de̱ꞌe ta̱a túxí yíto̱ vá kúú ra̱ káa? ¿Á o̱ du̱ú María va kúú naná ra̱ káa, ta ñani ra̱ kúú Jacobo xíꞌín José, xíꞌín Simón, xíꞌín Judas? 56¿Á o̱ du̱ú ki̱ꞌo ra̱ káa ndéi tein yó yóꞌo? Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndeí ni̱ niꞌi̱ ta̱a káa ña̱ ndi̱chí náꞌá rá? ―kaá ña̱yuu ñoó.

57Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní nákoni taꞌon ñaá ná. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Ndeí kúú míí vá ió ña̱ñóꞌó ña̱yuu no̱ó nduꞌu̱, na̱ kúú profeta. Tído na̱ kúú na̱ ñoo ndu̱, xíꞌín na̱ veꞌe ndu, no̱ón diꞌa kúú na̱ káñóꞌó ñaá ―kaá na̱.

58Ta ko̱ ní kée kuaꞌa̱ taꞌon na ña̱ náꞌano noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní xíin na kandísa ñaá ná.