Search form

San Mateo 13:10

Yóꞌo kásto̱ꞌon Jesús ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱

10Dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ ió na̱, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan ní dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ ní?