Search form

San Mateo 13:24

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ tirió kuéi̱ ni̱ xita̱ tein tirió va̱ꞌa

24Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee iin ta̱a ni̱ xiti tata va̱ꞌa no̱ñóꞌo̱ rá, ki̱ꞌo dión kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱.