Search form

San Mateo 13:31

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin tata leé lóꞌo̱ naní mostaza

31Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin tata naní mostaza, ña̱ ni̱ xiti iin ta̱a no̱ñóꞌo̱ rá, ki̱ꞌo dión kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱.