Search form

San Mateo 13:36

Yóꞌo nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ saꞌa̱ tirió kuéi̱ xíꞌín tirió va̱ꞌa

36Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu ñoó, dá ni̱ ku̱ꞌu na ini veꞌe íin ñoó. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―Nakani ní xíꞌín nduꞌu̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ní saꞌa̱ tirió kuéi̱ ñoó.