Search form

San Mateo 14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu

1Tiempo daá ñóó ni̱ niꞌi̱ tóꞌon rey Herodes saꞌa̱ ndidaá ña̱ ndato kée Jesús. 2Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ta̱ kéchóon noo̱ rá:

―Juan, táꞌa̱n ra̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu va kúú ta̱a ñoó. Ni̱ na̱taki va ra, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé rá kée ra ña̱ꞌa ndato xíꞌín ña̱yuu.

3Dión ni̱ kaa Herodes, dá chi̱ mií rá ni̱ saꞌanda choon, dá ni̱ tiin soldado Juan, dá ni̱ soꞌoni ñaá rá xíꞌín cadena, dá ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá veꞌe ka̱a, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ xika̱ Herodías, ñá ni̱ sa̱ kuu ñadiꞌí ñani ra̱, ta̱ ni̱ sa̱ naní Felipe. 4Dión ni̱ kee ra, chi̱ diꞌa ni̱ kaa Juan xíꞌín rá:

―Kua̱chi nda̱ꞌo kíán, chi̱ ió yo̱ꞌó xíꞌín ñadiꞌí ñano̱n ―kaá na̱.

5Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán rá kaꞌání ñaá rá, tído yuꞌú ra̱ na̱ ñoo ra̱, chi̱ ni̱ ka̱ndísa na ña̱ Juan kúú iin profeta. 6Tído tá ni̱ na̱xi̱no Herodes kuia̱ rá, dá ni̱ sa̱rsáꞌá de̱ꞌe diꞌí Herodías no̱ó rá. Ta kúú ni̱ na̱taꞌan ini ra̱ ña̱ ni̱ kee xi. 7Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ya̱ꞌa yúꞌu̱ rá ni̱ kaꞌa̱n ra̱ to̱ꞌon ta̱a ña̱ ki̱ꞌo ra ndi ndáa míí vá ña̱ꞌa ná kaka̱ xi̱. 8Dá ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé ñaá ñá kúú naná xi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa xi̱ xíꞌín rá:

―Ki̱ꞌo ní iin koꞌo̱ ná kakaa̱ dini̱ Juan, ta̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, noo̱í ―kaá xi̱ xíꞌín rá.

9Tá ni̱ kaa xi̱ dión, kúndaꞌí nda̱ꞌo ni̱ kuu ini Herodes, tído sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo ra to̱ꞌon ra noo̱ xí, ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo ndidaá ña̱yuu ndéi mesa ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión xíꞌín xí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ dión koo. 10Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ soldado ra̱ ña̱ ná kaꞌanda ra̱ diko̱ Juan noo̱ nákaa̱ na̱ veꞌe ka̱a. 11Dá ni̱ saꞌanda ra̱án, ta ni̱ chi̱káa̱ ra̱ dini̱ ná ini iin koꞌo̱ néꞌe ra ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ ni̱ xi̱ꞌo raa̱n noo̱ tadiꞌí ñoó. Dá ni̱ xi̱ꞌo xia̱n noo̱ naná xi̱.

12Dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Juan ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño na̱. Dá néꞌe raa̱n ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱ndúxi ra. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kasto̱ꞌon ra xíꞌín Jesús ña̱ ni̱ kuu.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan oꞌo̱n mil ta̱a

13Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ dión ni̱ ndoꞌo Juan, dá ni̱ kaa na ini iin barco, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xíán no̱ó ko̱ó ña̱yuu ndéi. Tído ni̱ ka̱ndaa̱ ini ña̱yuu noo̱ kuaꞌa̱n Jesús, dá ni̱ ka̱nkuei na iin rá iin ñoo noo̱ ndéi na xíka sáꞌá ná tákuei na kuaꞌa̱n na̱ niꞌi̱ ná Jesús. 14Tá ni̱ keta Jesús ini barco ñoó, kúú ni̱ xini na̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ndáti ñaá. Ta kúú ni̱ kuꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱va̱ꞌa na ndidaá na̱ kúꞌu̱ ñóꞌo tein ña̱yuu ñoó. 15Tá ni̱ ini kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ na̱tuu yati ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ko̱ ta̱ꞌón veꞌe ndíta yati yóꞌo, ta sa̱ ni̱ ini va, sa̱ꞌá ño̱ó kaꞌanda ní choon no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo ña̱ ná koꞌo̱n na̱ noo̱ ñóꞌo ñoo kuálí, dá ná kuiin na ña̱ꞌa kasáꞌan na.

16Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ káni taꞌan koꞌo̱n na̱ ndukú ná ña̱ kasáꞌan na. Ki̱ꞌo mií ndoꞌó ña̱ꞌa ná kasáꞌan na.

17Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kuaꞌa̱ néꞌe ndu. Sa̱va̱ꞌa oꞌo̱n pan xíꞌín uu̱ ti̱yaká va.

18Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ kiꞌin ndóa̱n, tá dáá.

19Dá ni̱ saꞌanda na̱ choon ña̱ ndidaá ña̱yuu ná kandei na noo̱ ita ñoó. Dá ni̱ tiin na ndin oꞌo̱n pan ñoó xíꞌín ndi nduú ti̱yaká ñoó. Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé noo̱ ná chí induú. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios sa̱ꞌán. Dá ni̱ da̱kuáchi na pan ñoó xíꞌín ti̱yaká ñoó. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ dasá ráa̱n no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. 20Dá ni̱ sa̱sáꞌan ndidaá ña̱yuu ñoó nda̱ ni̱ ndi̱noo va̱ꞌa ini na̱. Dá tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ da̱kútí ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús ñoó uxi̱ uu̱ ti̱yika̱ xíꞌín ña̱ꞌa ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan na. 21Ta táto̱ꞌon oꞌo̱n mil ta̱a ni̱ sa̱sáꞌan ni̱ kee Jesús, ta ko̱ íin taꞌon ní kekuendá na̱ñáꞌa̱ xíꞌín takuálí.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xika Jesús no̱ó ta̱ñoꞌo̱

22Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná kaa ra ini barco, ta ná chikaꞌanda ra̱ koꞌo̱n ra̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱. Dá ni̱ ka̱ndo̱o Jesús kaꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. 23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ná, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ dini̱ yúku̱ íin ñoó kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios. Dá tá ni̱ kuaá, iin tóꞌón mií vá ná nákaa̱ dini̱ yúku̱ ñoó. 24Ta du̱ú ni̱ taꞌi̱ dáo ii̱ vá barco ñoó kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ta kúú xoo diꞌa xoo diꞌa nákuii̱n ndichi ta̱kui̱í ñáni táꞌan rá ndi̱ka barco noo̱ kánóo rá kuaꞌa̱n ra̱, ta de̱én nda̱ꞌo ve̱i tachi̱ chi̱ xoo no̱ó kuaꞌa̱n ra̱.

25Dá tá ni̱ kundikí, dá ni̱ kee Jesús xíka na no̱ó ta̱kui̱í ñóó kuaꞌa̱n na̱ niꞌi̱ ná barco ñoó. 26Tído tá ni̱ xini ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús ña̱ xíka na ve̱i na no̱ó ta̱kui̱í ñóó, kúú ni̱ ka̱ndadí nda̱ꞌo ra, ta ni̱ ka̱yuꞌú rá:

―¡Káa ve̱i íꞌíná!

Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú rá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ yu̱ꞌú ra̱. 27Ta kúú ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndeé koo ini ndo̱. Mií vá yuꞌu̱ kúúí. O̱ sa̱ yu̱ꞌú ndo̱.

28Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Tatá, tá mií ní kúú ní, konó ní ná kakai no̱ó ta̱kui̱í xaa̱n saa̱i̱ ni̱ꞌí mií ní.

29Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nakíi̱.

Dá ni̱ noo Pedro. Dá ni̱ kee ra xíka ra no̱ó ta̱kui̱í ñoó kuaꞌa̱n ra̱ niꞌi̱ rá Jesús. 30Tído sa̱ꞌá ña̱ ndéꞌé rá ña̱ dee̱n kána tachi̱ ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kixian ni̱ yu̱ꞌú ra̱. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá ko̱ke̱ta kaꞌani ra kuaꞌa̱n ra̱ ini ta̱kui̱í. Dá ni̱ ka̱yuꞌú rá:

―¡Dáka̱ki ní yuꞌu̱, tatá!

31Dá ni̱ tiin na ndáꞌa̱ rá ni̱ ka̱neꞌe na, dá kaá na̱ xíꞌín rá:

―Cháá nda̱ꞌo kándéé ino̱n yuꞌu̱. ¿Ndiva̱ꞌa ni̱ na̱kani kuáchi̱ ino̱n?

32Dá tá ni̱ ke̱ta na xíꞌín rá ini barco, kúú ni̱ sa̱ tuu va tachi̱ dée̱n ñoó. 33Dá ni̱ na̱tuu yati ndidaá ta̱a ñóꞌo ini barco ñoó noo̱ Jesús, ta ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios kúú mií ní.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús na̱ kúꞌu̱ ndéi chí kuendá Genesaret

34Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ saa̱ na̱ noo̱ kúú kuendá Genesaret. 35Tá ni̱ na̱koni ña̱yuu ñoó ña̱ Jesús kúú ná, dá ni̱ taxí táꞌan na ni̱ saꞌa̱n na̱ iin rá iin ñoo ñóꞌo ñoó, ta ni̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ndidaá ña̱yuu ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ Jesús. Ta ndáka na ndidaá na̱ kúꞌu̱ ni̱ saa̱ na̱ no̱ó Jesús. 36Dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná konó ná dákoꞌo̱n ndáꞌa̱ ná sa̱va̱ꞌa yuꞌú kotó na̱, dá ná nduva̱ꞌa na, kaá na̱. Ta ndidaá na̱ ni̱ da̱kóꞌo̱n ndáꞌa̱ yuꞌú kotó na̱ ñoó ni̱ ndu̱va̱ꞌa.