Search form

San Mateo 15

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kee yó ña̱ kóni̱ Ndios, ta o̱ du̱ú ña̱ kóni̱ ta̱a

1Ta kúú ni̱ na̱tuu yati dao ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés no̱ó Jesús. Ta̱ yóꞌo kúú ra̱ ni̱ kii ñoo Jerusalén. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

2―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ kée ta̱ xíonoo xíꞌín mií ní táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo yo̱ tá sata̱? Chi̱ ko̱ nákata ra ndáꞌa̱ rá xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá keí rá pan.

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndoꞌó, ¿ndiva̱ꞌa dánkoo xoo ndó choon saꞌándá Ndios, ta ndíꞌi cháá ka̱ ini ndo̱ kee ndó choon ni̱ saꞌanda ta̱ sáꞌano ñoo yo̱? 4Dá chi̱ diꞌa kuaꞌa̱n choon ni̱ saꞌanda Ndios: “Koo ña̱ñóꞌó ndó noo̱ tatá ndo̱ xíꞌín noo̱ naná ndo̱”, ta “Ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná ya̱ꞌa kaꞌa̱n ndava̱ꞌa xíꞌín tatá na̱ o xíꞌín naná na̱, na̱ yóꞌo kúú na̱ kánian kuu.” 5Tído ndoꞌó kúú ra̱ kaá ña̱ kuu va kaꞌa̱n ña̱yuu xíꞌín tatá na̱, xíꞌín naná na̱: “O̱ kúu taꞌon chindeéí mií ní xíꞌín ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌi, chi̱ sa̱ ni̱ kaai̱ ki̱ꞌoi ña̱ noo̱ Ndios.” 6Ta sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ káni ka̱a̱n chindeé ná tatá na̱ xíꞌín naná na̱, kaá ndo̱ꞌó. Ta dión kée ndó dátu̱ú ndó choon ni̱ saꞌanda Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ ndaki ini mií ndó.

7’¡Ta̱a uu̱ noo̱ vá kúú ndó! Ndaa̱ va ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías saꞌa̱ ndo̱, chi̱ diꞌa ni̱ taa na:

8Táꞌa̱n ña̱yuu ndéi viti kékáꞌano na yuꞌu̱ xíꞌín yúꞌu̱ oon va na,

tído xíꞌín nío̱ ná ko̱ kóni̱ taꞌon na yuꞌu̱.

9Ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌon ña̱ ndáño̱ꞌo na yuꞌu̱,

dá chi̱ ña̱ dánaꞌa̱ na̱ kúú ña̱ ni̱ ndaki ini ña̱xintóni̱ ta̱a va.

10Dá ni̱ kana Jesús ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ña̱ ná natuu yati cháá ka̱ na̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá katóni̱ va̱ꞌa ini ndo̱. 11Ni iin ña̱ꞌa seí ndo̱ ko̱ dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios. To̱ꞌon kánkuei yúꞌu̱ vá ndó kía̱n dáyako̱ ñaá.

12Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Á náꞌá ní ña̱ ni̱ tarꞌuꞌu̱ nda̱ꞌo ini ta̱ fariseo sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ní dión?

13Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndidaá yuku̱, ña̱ ko̱ ní xíti tatái̱, na̱ ió induú, ñoó kía̱n kánian toꞌon na xíꞌín nda̱ yo̱ꞌan. 14Ná dáꞌa ni nakani ini ndo̱ saꞌa̱ rá, chi̱ ta̱a ko̱ túu noo̱ vá kúú rá, ta tíin ndaa ra̱ dao ka̱ na̱ ko̱ túu noo̱. Chi̱ tá tíin ndaa iin ta̱a ko̱ túu noo̱ iin ka̱ ta̱ ko̱ túu noo̱, dá kía̱n ndi nduú ra̱ kue̱i ini yái̱.

15Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Nakani ní xíꞌín nduꞌu̱ ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ní ni̱ da̱náꞌa̱ ní no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.

16Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Pedro:

―¿Á dión taꞌani ko̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱ꞌó? 17¿Á ko̱ kándaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ ndidaá ña̱ꞌa seí ña̱yuu, ini ti̱xi va na kuaꞌa̱n? Tá kúú tá ni̱ ndiꞌi, dá kuaꞌa̱n na̱ sata̱ véꞌe tatá náa̱n. 18Tído to̱ꞌon kánkuei yúꞌu̱ ná, ño̱ó kía̱n ve̱i nda̱ ma̱á nío̱ ná, ta ño̱ó diꞌa kía̱n dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios. 19Dá chi̱ nda̱ ma̱á nío̱ ná ve̱i ña̱ kini nákani ini na̱ kee na, dá kaꞌání ná ña̱yuu, ta kée na kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o̱ yíi̱ ná, ta kée na ña̱ kaꞌan noo̱ xíꞌín ñíi̱ ná, ta kíꞌin kuíꞌíná ná, ta káva̱ꞌa na kua̱chi tóꞌón saꞌa̱ dao ka̱ na̱, ta káꞌa̱n ndava̱ꞌa na saꞌa̱ ndi ndáa mií vá ña̱yuu. 20Ndidaá ña̱ kini yóꞌo kía̱n dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios. Tído ña̱ ko̱ nákata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá keí ná ña̱ꞌa, ko̱ dáyako̱ taꞌon ñaá noo̱ Ndios.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin de̱ꞌe diꞌí ñaꞌá túkú

21Dá ni̱ keta Jesús ñoo ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná chí kuendá ñoo Tiro xíꞌín ñoo Sidón. 22Ñoó ni̱ ka̱sáa̱ iin ñáꞌa̱, ta kíán iin ñáꞌa̱ kuendá Canaán. Ta ni̱ kixián iin ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ yati ñoó. Dá ni̱ ka̱yuꞌán Jesús:

―Tatá, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá yuꞌu̱, chi̱ ndóꞌo nda̱ꞌo nío̱ de̱ꞌe diꞌíi̱ kée iin espíritu kini.

23Tído ni iin to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ xíꞌán. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Jesús, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Kaꞌa̱n ní xíꞌín ñáꞌa̱ káa ná koꞌa̱n, dá chi̱ káyuꞌú nda̱ꞌa vaán tákaaán ve̱i ñá sata̱ yo̱.

24Dá ni̱ kaa Jesús:

―Sa̱va̱ꞌa no̱ó na̱ Israel, na̱ kúú táto̱ꞌon iin léko, kirí ni̱ nda̱ñóꞌó vá, ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios yuꞌu̱ ve̱ii.

25Dá ni̱ ka̱sáa̱ ñáꞌa̱ ñoó ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ Jesús, ta ni̱ kaaa̱n:

―¡Chindeé ní yuꞌu̱, tatá!

26Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Ko̱ váꞌa taꞌon kuio ndaa yo̱ pan ndáꞌa̱ takuálí, ta ki̱ꞌo yóa̱n no̱ó ti̱na.

27Dá ni̱ kaa ñáꞌa̱ ñoó xíꞌín ná:

―Ndaa̱ va káꞌa̱n ní, tatá. Tído seí va ti̱na ñoó yúchi̱ pan ña̱ kuéi yúꞌu̱ mesa satoꞌo ri̱.

28Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Naná lóꞌo̱, miía̱n ndaa̱ ndisa kándéé káꞌano ino̱n yuꞌu̱. Ta ná koꞌi̱n keei ña̱ xíko̱n ―kaá na̱.

Ta kúú mií hora daá ñóó ni̱ ndu̱va̱ꞌa de̱ꞌe diꞌáa̱n.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu

29Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱. Tá ni̱ kasa̱ndaá yati na yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea, dá ni̱ kaa na dini̱ iin yúku̱ íin ñoó. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱. 30Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱tuu yati noo̱ ná, ta ndáka na na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, xíꞌín na̱ ko̱ túu noo̱, xíꞌín na̱ ko̱ ku̱ú káꞌa̱n, xíꞌín na̱ ko̱ ndáa va̱ꞌa ndáꞌa̱ xíꞌín saꞌa̱, xíꞌín na̱ ndóꞌo dao ka̱ kueꞌe̱, ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ chi̱ndei ñaá ná noo̱ íin Jesús. Dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá ná. 31Ta kúú ni̱ naá ini ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kaꞌa̱n na̱ ko̱ ku̱ú kaꞌa̱n, ta ni̱ ndu̱va̱ꞌa na̱ ko̱ ndáa va̱ꞌa ndáꞌa̱ xíꞌín saꞌa̱, ta ni̱ na̱kaka na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta ni̱ na̱tu̱u noo̱ na̱ ko̱ túu noo̱. Ta ni̱ kekáꞌano ndidaá ña̱yuu ñoó Ndios, na̱ ndáño̱ꞌo na̱ Israel.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan komi̱ mil ta̱a

32Dá ni̱ kana Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kúꞌu̱ nda̱ꞌo inii̱ sa̱ꞌá ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo chi̱ sa̱ ni̱ xi̱no oni̱ kuu̱ ndéi na xíꞌín yuꞌu̱, ta ko̱ó ka̱ ña̱ꞌa kasáꞌan ná. Tído ko̱ kóni̱ taꞌon yuꞌu̱ tandaꞌá nditai na̱ noꞌo̱ veꞌe na, dá chi̱ oon ni kuu yi̱ꞌí na̱ íchi̱.

33Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó:

―¿Ndeí kiꞌin yó kuaꞌa̱ pan noo̱ kúú ñoꞌó i̱chí yóꞌo ki̱ꞌo yó keí ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo, dá ndinoo ini na̱?

34Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús:

―¿Ndidaá pan néꞌe ndó?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Usa̱ va pan néꞌe nduꞌu̱, xíꞌín cháá ti̱yaká.

35Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon ña̱ ná kande̱i ña̱yuu ñoó no̱ñóꞌo̱. 36Dá ni̱ tiin na ndin usa̱ pan xíꞌín ti̱yaká ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios. Dá ni̱ saꞌanda na̱ pan ñoó. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ dasá ráa̱n no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Ta dión taꞌani ni̱ kee na xíꞌín ti̱yaká ñoó. 37Dá ni̱ sa̱sáꞌan ndidaá ña̱yuu ñoó nda̱ ni̱ ndi̱noo va̱ꞌa ini na̱. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ da̱kútí rá usa̱ ti̱yika̱ xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan ña̱yuu ñoó. 38Ta ta̱a ni̱ sa̱sáꞌan ñoó ni̱ sa̱ kuu táto̱ꞌon komi̱ mil, ta ko̱ íin taꞌon ní kekuendá na̱ ñáꞌa̱ xíꞌín takuálí.

39Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Dá ni̱ kaa na ini barco xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Magdala.