Search form

San Mateo 16

Yóꞌo ni̱ xika̱ ta̱ fariseo ña̱ ná kee Jesús iin ña̱ꞌa ndato

1Ñoó ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo, ta ni̱ kaꞌán rá dátu̱ú rá Jesús, chi̱ ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ kee na iin ña̱ꞌa ndato chí induú, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios. 2Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Tá kuaꞌa̱n kuaá, dá kaá ndo̱: “Va̱ꞌa nda̱ꞌo koo taa̱n, chi̱ ni̱ kana kuaꞌá induú.” 3Tá ni̱ tu̱u noo̱ naꞌa, dá kaá ndo̱ diꞌa: “Kana nda̱ꞌo tachi̱ kuu̱ víti, chi̱ ni̱ kana kuaꞌá induú, ta íin víkó nda̱ꞌo.” ¡Kúú ndó ña̱yuu uu̱ noo̱, dá chi̱ va̱ꞌa ti̱ꞌa ndó kándaa̱ ini ndo̱ ndi kee induú, tído ko̱ kándaa̱ ini ndo̱ ndi kóni̱ kaa ña̱ náꞌano xiní ndo̱ tiempo viti! 4Ña̱yuu kíni nda̱ꞌo ndéi tiempo viti, ta xiní xíxi na Ndios, chi̱ xíka̱ na̱ ña̱ kee yuꞌu̱ ña̱ ndato noo̱ ná, dá kandísa na. Tído o̱ kée taꞌan vai ni iin ña̱ ndato noo̱ ná. Sa̱va̱ꞌa ña̱ ndato ni̱ ndoꞌo Jonás koni na̱ ndoꞌo yuꞌu̱ ―kaá na̱.

Dá ni̱ da̱nkoo ñaá Jesús, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ko̱ váꞌa dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

5Ta ni̱ saa̱ na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱, tído ni̱ na̱ndodó ta̱ xíonoo xíꞌín ná kaneꞌe ra pan keí rá xíꞌín ná. 6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kía̱n kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.

7Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Dión káꞌa̱n na̱, chi̱ ko̱ ní sá neꞌe yó pan kixió.

8Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ndátóꞌón kuáchi̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ó pan néꞌe ndó? ¿Á cháá vá kándéé ini ndo̱ yuꞌu̱, nda̱ni? 9Ta, ¿á ko̱ kándaa̱ ii̱ vá ini ndo̱? ¿Á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ oꞌo̱n va pan ni̱ tiin yuꞌu̱ ni̱ xi̱ꞌoi ni̱ sa̱sáꞌan oꞌo̱n mil ta̱a ñoó? ¿Á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan ña̱yuu ñoó? 10Ta, ¿á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ usa̱ va pan ni̱ tiin yuꞌu̱ ni̱ xi̱ꞌoi ni̱ sa̱sáꞌan komi̱ mil ta̱a? Ta, ¿á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan ña̱yuu ñoó? 11¿Á ko̱ kándaa̱ i̱í vá ini ndo̱ ña̱ ko̱ ní kaꞌa̱n taꞌon vei saꞌa̱ pan? Chi̱ ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó kía̱n dándáki ña̱ kánian kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.

12Dá ví ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ kánian kandaa ra̱ mií rá no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí ndisa pan. Chi̱ diꞌa ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ kandaa ra̱ mií rá no̱ó to̱ꞌon dánaꞌa̱ ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa Pedro ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá

13Tá ni̱ saa̱ Jesús chí ñoo Cesarea Filipo, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ná ta̱ xíonoo xíꞌín ná, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndá yoo kúú yuꞌu̱, na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, kaá ña̱yuu ñoó?

14Dá ni̱ kaa ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Dao na kaá ña̱ kúú ní Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu. Ta dao ka̱ na̱ kaá ña̱ kúú ní profeta Elías. Ta dao ka̱ na̱ kaá ña̱ kúú ní profeta Jeremías. Ta dao na kaá ña̱ kúú ní iin ka̱ profeta.

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndoꞌó viti, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ndo̱ꞌó?

16Dá ni̱ kaa Simón Pedro:

―Mií ní kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Ta mií ní kúú de̱ꞌe Ndios ta̱kí.

17Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Pedro:

―Ndikáꞌán ví yoꞌó, Simón, de̱ꞌe Jonás, dá chi̱ o̱ du̱ú ña̱yuu ní dátoo̱n ña̱xintóno̱n, dá nákono̱n yuꞌu̱. Diꞌa tatái̱ Ndios, na̱ ió induú vá, ni̱ da̱tóo̱n noo̱o̱n. 18Ta káꞌa̱n taꞌani yuꞌu̱ xíꞌón viti ña̱ kananí yoꞌó Pedro, ña̱ kóni̱ kaa yuu̱, ta sa̱tá yuu̱ yóꞌo koꞌi̱n kava̱ꞌi veꞌe ño̱ꞌi̱, na̱ kúú kuendái̱, ta o̱ kándeé taꞌon ña̱ kúú yái̱ ndi̱i dánaá ñaáán. 19Ta noo̱ ndáꞌa̱ miíón naki̱ꞌo yuꞌu̱ ndaꞌá ka̱a, dá kaꞌa̱ndo̱n choon no̱ó ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Chi̱ tá ná kaꞌa̱ndo̱n choon no̱ó ña̱yuu Ndios, ta kuiin Ndios xíꞌón. Tá ná kado̱n dao choon noo̱ ná, ta kuiin taꞌani Ndios xíꞌón ―kaá na̱.

20Dá ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná dáꞌa ni kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ mií ná kúú Jesús, na̱ kúú Cristo.

Yóꞌo kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ndi ndoꞌo na, dá kuu na̱.

21Nda̱ daá ni̱ ka̱sáꞌá ná kásto̱ꞌon na xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ miía̱n koꞌo̱n na̱ ñoo Jerusalén, dá ndoꞌo naní nío̱ ná kee ta̱ sáꞌano xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, ta kuu na̱. Ndiꞌi, dá nataki na̱ ti̱xi kuu̱ óni̱. 22Dá ni̱ taó xóo ñaá Pedro. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dána̱ni ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Tatá, o̱ kónó taꞌon Ndios ña̱ ndoꞌo ní dión. ¡Ni iin kuu̱ o̱ ndóꞌo ní dión!

23Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná Pedro. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¡Kuaꞌán kuxoo no̱ói̱, chi̱ kéeón táto̱ꞌon kée ña̱ uꞌu̱! Yoꞌó kúú ra̱ kétéin no̱ói̱, chi̱ ko̱ nákani ino̱n sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Ndios, diꞌa nákani ino̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo nákani ini ta̱a va.

24Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Ndi ndáa ndo̱ꞌó káꞌán kanoo xíꞌín yuꞌu̱, dá kía̱n kánian dánkoo ndó ña̱ kóni̱ mií ndó, ta natiin ndó cruz, ña̱ kía̱n ió ndo̱ kuu ndo̱ sa̱ꞌí, ta ndiko̱ ndo̱ yuꞌu̱, ná koꞌo̱. 25Chi̱ ndi ndáa na̱ kóni̱ dáka̱ki na mií ná ñayuú yóꞌo, no̱ón diꞌa kúú na̱ kuu. Tído ndi ndaá na̱ xíꞌo mií ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, no̱ón diꞌa kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki na̱. 26Dá chi̱, ¿ndí ki̱án va̱ꞌa ni̱ꞌí ña̱yuu tá ná kandeé ná niꞌi̱ ná ndidaá ña̱ kui̱ká ió ñayuú yóꞌo, ta naá vá ná noo̱ Ndios? O, ¿ndí ki̱án kúú ña̱ꞌa ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tá o̱ du̱ú ña̱ niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná, káꞌán ndó? 27Dá chi̱ iin kuu̱, dá nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱, ta ndato nayeꞌe̱ ndaa na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo náyeꞌe̱ tatá na̱, ta nandió ko̱o na xíꞌín ndidaá ángel kéchóon noo̱ ná, dá chiya̱ꞌi na iin rá iin ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa choon ni̱ kee na. 28Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xi̱ꞌín ndó ña̱ ió dao ndoꞌó, na̱ ndíta yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ndó nda̱ ná koni ndo̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo tá koo na kii na dándáki na ―kaá Jesús.