Search form

San Mateo 16:1

Yóꞌo ni̱ xika̱ ta̱ fariseo ña̱ ná kee Jesús iin ña̱ꞌa ndato

1Ñoó ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo, ta ni̱ kaꞌán rá dátu̱ú rá Jesús, chi̱ ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ kee na iin ña̱ꞌa ndato chí induú, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios.