Search form

San Mateo 16:21

Yóꞌo kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ndi ndoꞌo na, dá kuu na̱.

21Nda̱ daá ni̱ ka̱sáꞌá ná kásto̱ꞌon na xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ miía̱n koꞌo̱n na̱ ñoo Jerusalén, dá ndoꞌo naní nío̱ ná kee ta̱ sáꞌano xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, ta kuu na̱. Ndiꞌi, dá nataki na̱ ti̱xi kuu̱ óni̱.