Search form

San Mateo 16:28

28Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xi̱ꞌín ndó ña̱ ió dao ndoꞌó, na̱ ndíta yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ndó nda̱ ná koni ndo̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo tá koo na kii na dándáki na ―kaá Jesús.