Search form

San Mateo 17:22

Yóꞌo kásto̱ꞌon tuku Jesús ndi ndoꞌo na, dá kuu na̱

22Ta nani ndéi na kuendá Galilea, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Koꞌo̱n iin ta̱a naki̱ꞌo ra na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá,