Search form

San Mateo 17:23

23dá kaꞌání ñaá rá. Tído ti̱xi kuu̱ óni̱, ta kúú nataki va na ―kaá na̱.

Ta kúú ni̱ ku̱ndaꞌí nda̱ꞌo ini ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión.