Search form

San Mateo 18

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndá yoo kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ Ndios

1Ta tiempo daá ñóó ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús noo̱ ió na̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá yoo kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tein na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios?

2Dá ni̱ kana Jesús iin tayií lóꞌo̱ íin ñoó ni̱ saa̱ xi̱ noo̱ ná. Dá ni̱ chi̱kani ñaá ná tein ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. 3Dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná o̱ náda̱on ndó mií ndó nduu ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú takuálí, dá kía̱n ni iin kuu̱ o̱ ko̱ní ndo̱ ndu̱ꞌu ndó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. 4Chi̱ ndi ndáa na̱ kénóo mií táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú takuálí, no̱ón vá kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tein na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. 5Ta ndi ndáa miíó ña̱yuu ná natiin va̱ꞌa iin takuálí ta káa táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa tayií yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱, dá kía̱n keei kuendá ña̱ mií váí ni̱ na̱tiin va̱ꞌa na.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni dákaꞌa̱n kue̱ꞌé yo̱ dao ka̱ ña̱yuu ña̱ ya̱ꞌa na kee na kua̱chi

6’Ta ndi ndáa mií ña̱yuu kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé takuálí kándísa yuꞌu̱ ña̱ ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi, no̱ón kúú na̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná nda̱ ma̱á ini ta̱ñoꞌo̱. 7¡Ndaꞌí kúu ví ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa dákaꞌa̱n ñaá, dá ya̱ꞌa na kee na ña̱ kini! Ta daá kuití ve̱i ña̱ dákaꞌa̱n ñaá ña̱ kee na kua̱chi. Tído ¡ndaꞌí cháá ka̱ ví ndoꞌo na̱ dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi!

8’Sa̱ꞌá ño̱ó tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín ndáꞌa̱ ndo̱ o saꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kaꞌanda ndo̱ iin xooa̱n, ta dákána ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ví ña̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ ió Ndios xíꞌín iin xoo ndáꞌa̱ ndo̱ o xíꞌín iin xoo saꞌa̱ ndo̱ o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndi nduú ndáꞌa̱ ndo̱ o ndi nduú saꞌa̱ ndo̱ kañoꞌo ndó indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, táꞌa̱n ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱. 9Tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n taó ndo̱án, ta dákána ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ví ña̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ ió Ndios xíꞌín iin xoo nduchí nóó ndo̱ o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndi nduúa̱n kañoꞌo ndó indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin léko ni̱ nda̱ñóꞌó

10’O̱ sa̱ káñóꞌó ndó ni iin tóꞌón takuálí yóꞌo, chi̱ miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ daá ndíta va ángel ndáka ñaá náki̱ꞌo na kuendá saꞌa̱ xí noo̱ tatái̱, na̱ ió induú, 11chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo nandukú ná ña̱yuu ni̱ kana xoo noo̱ Ndios, dá dáka̱ki ñaá ná.

12’¿Ndi kée iin ta̱a ndáka iin ciento léko tá ni̱ nda̱ñóꞌó iin rí, káꞌán ndó? ¿Á ko̱ dánkoo taꞌon ra komi̱ díko saꞌo̱n komi̱ ka̱ ríón, dá kiꞌin ra koꞌo̱n ra̱ yúku̱ nandukú rá kirí ni̱ nda̱ñóꞌó ñoó? 13Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ rá ri̱, ná kaꞌa̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ña̱ kádii̱ cháá ka̱ ini ra̱ saꞌa̱ kiríóón o̱ du̱ú sa̱ꞌá komi̱ díko saꞌo̱n komi̱ kirí ko̱ ní ndáñóꞌó ñoó. 14Ta dión taꞌani ko̱ kóni̱ taꞌon tatá yo̱ Ndios, na̱ ió induú, ña̱ ndañóꞌó iin káa takuálí yóꞌo.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kuꞌu̱ káꞌano ini yo̱ saꞌa̱ sátáꞌan yó

15’Ta tá ni̱ ya̱ꞌa iin káa ñani ndo̱ ni̱ kee na iin kua̱chi noo̱ ndo̱, kuaꞌán ndo̱ dána̱ni ndó na̱ no̱ó ko̱ íin ndéi. Tá ni̱ na̱koni na̱ kua̱chi na, dá kía̱n nandei va̱ꞌa tuku ndó. 16Tído tá ko̱ kóni̱ na̱ nakoni na̱ kua̱chi ni̱ kee na, dá kía̱n kuaꞌán ndo̱ kuaka ndó iin o uu̱ ka̱ ña̱yuu, dá chi̱ kaá ley ña̱ uu̱ o oni̱ ta̱a xínñóꞌó ki̱ꞌo kuendá saꞌa̱ iin ña̱ꞌa, dá kía̱n keyíko̱ choon. 17Tído tá ko̱ ní kékuendá na̱ ña̱yuu ndáka ndó ni̱ saꞌa̱n ndo̱, dá kía̱n naki̱ꞌo ndó kuendá noo̱ ndidaá na̱ kándísa xíꞌín ndó sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na. Tá ni no̱ó na̱ kándísa ñoó ko̱ ní xíin na nakoni na̱ kua̱chi na, dá kía̱n ná kando̱o na kakuu na iin na̱ ko̱ náꞌá Ndios, o iin na̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ noo̱ ndo̱.

18’Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kadi ndo̱ dao choon no̱ó ña̱yuu ñayuú yóꞌo, kuiin va Ndios xíꞌín ndó nda̱ induú. Ta tá ná kaꞌanda ndo̱ choon noo̱ dao ka̱ na̱ ñayuú yóꞌo, kuiin taꞌani Ndios xíꞌín ndó nda̱ induú. 19Ta nándió ko̱o tukui káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá nákiꞌin táꞌan uu̱ ndo̱, ta iin no̱ó ni̱ nduu ña̱xintóni̱ ndo̱, ta kaka̱ ndo̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa, dá kía̱n tatái̱ Ndios, na̱ ió induú, ki̱ꞌo na ña̱ noo̱ ndo̱. 20Dá chi̱ noo̱ nátaka uu̱ o oni̱ ña̱yuu ndéi na kékáꞌano na yuꞌu̱, me̱ꞌí na̱ ñoó iói̱.

21Dá ni̱ na̱tuu yati Pedro noo̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱:

―Tatá, ¿ndidaá taꞌándá kánian kuꞌu̱ káꞌano inii̱ saꞌa̱ ñanii̱ tá yáꞌa na noo̱í? ¿Á nda̱ usa̱ ví taꞌándá?

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ du̱ú usa̱ oon ni taꞌándá, kaá yuꞌu̱. Diꞌa nandió ko̱oón kuꞌu̱ káꞌano ino̱n saꞌa̱ ná oni̱ diko uxi̱ taꞌándá. Ta keeón dión usa̱ taꞌándá.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá uu̱ ta̱a tái̱ noo̱ iin rey

23’Ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin rey tá ndékuendá ra̱ xíꞌín ta̱ kéchóon noo̱ rá. 24Iin kuu̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndékuendá ra̱ xíꞌín ra̱ tái̱ noo̱ rá. Kúú ni̱ kana ra iin ta̱a tái̱ uxi̱ mil di̱ꞌón plata noo̱ rá ni̱ saa̱ ra̱. 25Ta ko̱ ní kándeé taꞌon ra chiya̱ꞌi ra di̱ꞌón tái̱ ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda rey ñoó choon ña̱ ná di̱kó rá mií rá xíꞌín ñadiꞌí ra̱, xíꞌín de̱ꞌe ra, xíꞌín ndidaá ña̱ va̱ꞌa ió noo̱ rá, dá ná naa̱ ña̱ tái̱ ra̱. 26Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí ta̱ kéchóon ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá seí ndaꞌí ra̱ noo̱ rey ñoó, ta kaá ra̱: “Tatá, kandati tóo ní yuꞌu̱, dá ná chiya̱ꞌi ndiꞌii ña̱ távi̱ noo̱ ní.” 27Dá ni̱ kuꞌu̱ ini rey ñoó saꞌa̱ rá. Ta kúú ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá, dá ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini ra̱ sa̱ꞌá di̱ꞌón tái̱ ta̱a ñoó noo̱ rá.

28’Tído tá ni̱ yaa̱ ta̱ ñoó kuaꞌa̱n ra̱, ta kúú ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ka̱ ta̱ kéchóon dáó xíꞌín rá, ta tái̱ ta̱a yóꞌo iin ciento di̱ꞌón plata noo̱ mií rá. Dá ni̱ tiin ñaá rá, dá ni̱ ka̱sáꞌá dákua̱ꞌánó ñaá rá, dá kaá ra̱: “Chiya̱ꞌi kíi̱ ña̱ távo̱n noo̱í.” 29Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí taꞌani ta̱a kéchóon dáó xíꞌín rá ñóó, ni̱ ka̱sáꞌá seí ndaꞌí ra̱ noo̱ rá, ta kaá ra̱: “Kandati tóo ní yuꞌu̱, dá ná chiya̱ꞌi ndiꞌii ña̱ távi̱ noo̱ ní.” 30Tído ko̱ ní xíin taꞌon ra kandati tóo ñaá rá. Diꞌa ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ saki ra̱ choon sa̱ꞌá ra̱ tái̱ noo̱ rá, dá ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá veꞌe ka̱a nda̱ ná chiya̱ꞌi ndiꞌi ra ña̱ tái̱ ra̱ noo̱ rá. 31Tá ni̱ xini dao ka̱ ta̱ kéchóon dáó xíꞌín rá ña̱ dión ni̱ kee ra, kúú ni̱ tarꞌuꞌu̱ nda̱ꞌo ini ra̱. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ na̱kani ndiꞌi ra xíꞌín rey ñoó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu. 32Dá ni̱ kana rey ñoó ta̱a ni̱ kee dión. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá: “Ta̱ kéchóon kini nda̱ꞌo kúú yoꞌó. Dión ví kua̱ꞌá di̱ꞌón tái̱ yoꞌó no̱ói̱, tído ni̱ xi̱ꞌo káꞌano va inii̱ sa̱ꞌo̱n, dá chi̱ ni̱ seí ndaꞌávóo̱n noo̱í. 33Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ ní xi̱ꞌo káꞌano ino̱n sa̱ꞌá ta̱ kéchóon dáó xíꞌón táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini yuꞌu̱ sa̱ꞌo̱n?”, kaá rey. 34Ta ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini rey ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ soldado ña̱ dándóꞌo ra nío̱ rá nda̱ ná chiya̱ꞌi ndiꞌi ra di̱ꞌón tái̱ ra̱. 35Ta dión taꞌani kee tatá yuꞌu̱, na̱ ió induú, xíꞌín iin rá iin ndoꞌó tá ná o̱ kúꞌu̱ káꞌano ndisa ini ndo̱ saꞌa̱ ñani ndo̱ ―kaá Jesús.