Search form

San Mateo 18:35

35Ta dión taꞌani kee tatá yuꞌu̱, na̱ ió induú, xíꞌín iin rá iin ndoꞌó tá ná o̱ kúꞌu̱ káꞌano ndisa ini ndo̱ saꞌa̱ ñani ndo̱ ―kaá Jesús.