Search form

San Mateo 18:6

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni dákaꞌa̱n kue̱ꞌé yo̱ dao ka̱ ña̱yuu ña̱ ya̱ꞌa na kee na kua̱chi

6’Ta ndi ndáa mií ña̱yuu kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé takuálí kándísa yuꞌu̱ ña̱ ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi, no̱ón kúú na̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná nda̱ ma̱á ini ta̱ñoꞌo̱.