Search form

San Mateo 18:7

7¡Ndaꞌí kúu ví ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa dákaꞌa̱n ñaá, dá ya̱ꞌa na kee na ña̱ kini! Ta daá kuití ve̱i ña̱ dákaꞌa̱n ñaá ña̱ kee na kua̱chi. Tído ¡ndaꞌí cháá ka̱ ví ndoꞌo na̱ dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi!