Search form

San Mateo 19

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni dánkoo iin ta̱a ñadiꞌí ra̱

1Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ keta na kuendá Galilea kuaꞌa̱n na̱ kuendá Judea nda̱ iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán. 2Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱, ta ñoó ni̱ ndu̱va̱ꞌa na ndidaá na̱ kúꞌu̱.

3Dá ni̱ na̱tuu yati dao ta̱ fariseo noo̱ íin Jesús, dá ni̱ kaꞌán rá dátu̱ú ñaá rá, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á kuu dánkoo iin ta̱a ñadiꞌí ra̱ saꞌa̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa?

4Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó ña̱ na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ñayuú yóꞌo nda̱ míí saꞌa̱, “no̱ón kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa iin ta̱a xíꞌín iin ñáꞌa̱”? 5Dá ni̱ kaa na̱: “Kánian dánkoo ta̱a tatá ra̱ xíꞌín naná ra̱, dá nakiꞌin táꞌan ra xíꞌín ñadiꞌí ra̱, dá kía̱n nduu na nda̱ iin tóꞌón vá.” 6Ta ko̱ kúú ka̱ na̱ uu̱, nda̱dá iin tóꞌón vá kúú ná. Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ñaá, sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kánian kaꞌanda táꞌan na ―ka̱á Jesús.

7Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Tá ki̱ꞌo dión kíán, ta ¿ndiva̱ꞌa ni̱ sonó Moisés ña̱ kuu va ki̱ꞌo iin ta̱a iin tuti noo̱ ñadiꞌí ra̱ ña̱ káꞌa̱n ña̱ kóni̱ ra̱ kaꞌanda táꞌan ra xíꞌán, ndiꞌi daá, dá kuu va dánkoo ñaá rá? ―kaá ra̱.

8Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ꞌá ña̱ káxí nda̱ꞌo nío̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sonó Moisés ña̱ kuu kaꞌanda táꞌan iin ta̱a xíꞌín ñadiꞌí ra̱. Tído nda̱ míí saꞌa̱ ñayuú yóꞌo ko̱ ní kaá taꞌon Ndios ña̱ dión kee ra. 9Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n yuꞌu̱ ña̱ ndi ndáa mií vá ta̱a ni̱ da̱nkoo ñadiꞌí ra̱, xía̱n nani ko̱ kíán kua̱chi ña̱ ni̱ na̱tu̱uán xíꞌín iin ka̱ ta̱a, ta ni̱ ta̱ndáꞌa̱ rá xíꞌín iin ka̱ ñáꞌa̱, dá kía̱n ro̱ón kúú ra̱ yáꞌa kée kua̱chi xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó noo̱ Ndios. Ta ndi ndáa mií vá ta̱a ná tandaꞌa̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó, ro̱ón taꞌani kúú ra̱ yáꞌa kée kua̱chi xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó noo̱ Ndios.

10Dá ni̱ kaa ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Tá dión ndóꞌo ta̱a xíꞌín ñadiꞌí ra̱, dá kía̱n va̱ꞌa ka̱a̱n ná dáꞌa ni tandaꞌa̱ yo̱.

11Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―O̱ du̱ú ndidaá ta̱a kándía kee dión, sa̱va̱ꞌa ra̱ ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ noo̱ Ndios vá kúú ra̱ kandeé iní kee dión. 12Dá chi̱ dao ta̱a kúú ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ ki̱ꞌo dión kúú rá nda̱ ni̱ kaki ra. Ta dao ka̱ ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ dao ta̱a ni̱ ndata̱ ñaá, dá ná dáꞌa ni katoó ra̱ na̱ ñáꞌa̱. Ta dao ka̱ ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ kándadí ra̱ na̱ ñáꞌa̱, chi̱ kóni̱ ra̱ ña̱ ndu̱ꞌu cháá ka̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Tá xíꞌo ndeé iní ndo̱ kandei mií ndó, dá kía̱n kee ndó dión ―kaá Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱tiin va̱ꞌa Jesús takuálí

13Ta ni̱ ndiꞌi, dá ndáka ña̱yuu dao takuálí ve̱i na noo̱ Jesús, dá ná chinóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ xí, dá ná kaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ xí. Tído ni̱ ka̱sáꞌá ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús dána̱ni ra ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ kée na dión. 14Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Konó ndó noo̱ takuálí xaa̱n ná kii xi noo̱ yúꞌu̱. Ná dáꞌa ni chituu ndó xi̱, dá chi̱ ña̱yuu kándéé iní tatá Ndios táto̱ꞌon kándéé iní takuálí xaa̱n tatá xi̱, no̱ón kúú na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios ―kaá na̱.

15Dá ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ iin rá iin xi. Dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ xí. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱.

Diꞌa ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín iin ta̱a kui̱ká

16Kúú ni̱ na̱tuu yati iin ta̱a noo̱ íin Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro va̱ꞌa kúú ní. Ta, ¿ndí ki̱án kánian keei, dá ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchíí?

17Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n yo̱ꞌó ña̱ kúú yuꞌu̱ iin na̱ va̱ꞌa? Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kúú na̱ va̱ꞌa. Iin tóꞌón dini̱ Ndios vá kúú na̱ va̱ꞌa. Tído, tá kóno̱n ni̱ꞌo̱n ña̱ kataki chíchón, dá kía̱n kánian keeón choon saꞌándá Ndios.

18Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndi ndáa choon kánian keei?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ sa̱ kaꞌánóo̱n ndi̱i, ta o̱ sa̱ kéeón kua̱chi xíꞌín iin ñáꞌa̱ ko̱ kúú ñadiꞌóo̱n, ta o̱ sa̱ kíꞌin kuíꞌínón, ta o̱ sa̱ káva̱ꞌón ña̱ to̱ꞌón kaꞌo̱n, 19ta koo ña̱ñóꞌó noo̱ tatóo̱n xíꞌín noo̱ nanóo̱n, ta kuꞌu̱ ino̱n sa̱ꞌá ña̱yuu xi̱ꞌón táto̱ꞌon ndóꞌón xíꞌín miíón.

20Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―Nda̱ lóꞌo̱ vei ni̱ ka̱sáꞌá seídóꞌi ndidaá choon yóꞌo. ¿Á ió iin ka̱ ña̱ꞌa kómani̱ keei?

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá kóno̱n kakuuón iin ta̱a ndaa̱ noo̱ Ndios, kuaꞌán di̱kó ndíꞌón ña̱ꞌa ió noo̱o̱n, ta dasóo̱n di̱ꞌón ñoó no̱ó na̱ kúndaꞌí, dá kía̱n koo kuíkón chí induú, dá kía̱n kisón kanooón xíꞌín yuꞌu̱.

22Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ dión ni̱ kaa Jesús, ta kúndaꞌí nda̱ꞌo ni̱ kuu ini ra̱ ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n ra̱, chi̱ ta̱ kui̱ká nda̱ꞌo kúú rá.

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuáchi̱ nda̱ꞌo kíán, dá ndu̱ꞌu ña̱yuu kui̱ká ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. 24Ta nándió ko̱o tukui káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kaon cháá ka̱ chikaꞌanda iin camello yái̱ iin ión tu̱kú o̱ du̱ú ka̱ ña̱ ndu̱ꞌu iin na̱ kui̱ká ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios ―kaá na̱.

25Tá ni̱ seídóꞌo ta̱ xíonoo xíꞌín ná to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ naá nda̱ꞌo ini ra̱. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Jesús:

―¿Ndá yoo ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na, tá dáá?

26Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu o̱ kándeé kee dión, tído ndidaá táꞌa̱n va ña̱ꞌa kándéé Ndios kee na.

27Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ da̱nkoo ndiꞌi ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱ ndú, ta xíonoo ndu xíꞌín mií ní, tatá. ¿Ndí ki̱án ki̱ꞌo Ndios noo̱ ndúꞌu̱, tá dáá?

28Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ ndesa̱á Ndios ndidaá ña̱ꞌa, dá kako̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ téi̱ noo̱ dándáki na noo̱ ndato téí náyeꞌe̱ ndaa induú. Ta ndoꞌó, na̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín yuꞌu̱, nandei taꞌani ndó noo̱ ndin uxi̱ uu̱ téi̱ ndíta ñoó, dá keyíko̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu ni̱ kii tein na̱ veꞌe ndin uxi̱ uu̱ de̱ꞌe ta̱ Israel. 29Ta ndi ndáa miíó na̱ ni̱ da̱nkoo veꞌe na, o ñani na̱, o ki̱ꞌo na, o kuꞌu̱ na̱, o tatá na̱ o naná na̱, o ñadiꞌí na̱, o de̱ꞌe na o ñóꞌo̱ ná saꞌa̱ yúꞌu̱, na̱ yóꞌo kúú na̱ naniꞌi̱ nda̱ iin ciento cháá ka̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios, ta niꞌi̱ taꞌani na ña̱ kataki chíchí ná. 30Tído kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu kúú no̱ó ñayuú yóꞌo, no̱ón diꞌa kúú na̱ kakuu noo̱ ndiꞌi kuií noo̱ Ndios. Ta na̱ kúú noo̱ ndíꞌi kuií no̱ó ña̱yuu ñayuú yóꞌo, no̱ón diꞌa kakuu na̱ kuita noo̱ noo̱ Ndios tiempo daá ñóó.