Search form

San Mateo 19:24

24Ta nándió ko̱o tukui káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kaon cháá ka̱ chikaꞌanda iin camello yái̱ iin ión tu̱kú o̱ du̱ú ka̱ ña̱ ndu̱ꞌu iin na̱ kui̱ká ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios ―kaá na̱.