Search form

San Mateo 2

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n ta̱ ndi̱chí no̱ó ni̱ kaki Jesús

1Ta ni̱ kaki Jesús ñoo Belén, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Judea, ta daá nákaa̱ Herodes kúú rá rey chí kuendá Judea. Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ ndi̱chí ñoo Jerusalén, ta ni̱ kii ra chí noo̱ xíno ndi̱ndii. 2Ta ni̱ nda̱to̱ꞌón rá na̱ ñoo Jerusalén, ta kaá ra̱:

―¿Ndeí ió na̱ kúú rey no̱ó na̱ Israel, na̱ ni̱ kaki ñoó? Dá chi̱ nda̱ ñoo ndu̱ ñoó ni̱ xini ndu̱ ni̱ xi̱nko̱o iin ti̱ñoo̱ sa̱á, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndu̱ ña̱ ni̱ kaki na, ta ve̱i ndu kandaño̱ꞌo ndu na̱ ―kaá ra̱.

3Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon rey Herodes, ta kúú ni̱ naá vá ini ra̱, ta dión taꞌani ni̱ ndoꞌo ndidaá na̱ ñoo Jerusalén. 4Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kana Herodes ndidaá kúú ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, ta ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndeí kaki na̱ kakuu Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá?

5Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Kaki na ñoo Belén, ña̱ nákaa̱ kuendá Judea yóꞌo, dá chi̱ diꞌa ni̱ taa iin profeta ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín ná:

6Ñoo Belén, ña̱ nákaa̱ kuendá Judá,

kandaya̱ꞌi cháá ka̱ yo̱ꞌó noo̱ dao ka̱ ñoo ñóꞌo kuendá Judá,

dá chi̱ xaa̱n kaki iin ra̱ katiin ndaa na̱ ñoo Israel, na̱ kúú ñooi̱,

ta dándáki ñaá rá, kaá Ndios xíꞌín profeta na̱

―kaá ra̱.

7Dá ni̱ kana de̱ꞌé rey Herodes ta̱a ndi̱chí ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ndichí ñaá rá ndá kuu̱ kúú mií mií kuu̱ ni̱ xi̱nko̱o ti̱ñoo̱ ñoó. 8Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá Herodes kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Belén, ta kaá ra̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ ñoó ndato̱ꞌón va̱ꞌa ndó ndeí ió tayií ñoó. Tá ni̱ na̱níꞌi̱ ndo̱ xí, dá naki̱ꞌo ndó kuendá noo̱í, dá ná koꞌo̱n taꞌani yuꞌu̱ kandaño̱ꞌi xi̱ ―kaá ra̱.

9Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Herodes dión, dá ni̱ ka̱nkuei ta̱a ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta ti̱ñoo̱, kirí ni̱ xini ra̱ nda̱ ñoo mií rá ñoó xíonoo rí kuaꞌa̱n ri̱ noo̱ rá. Ta ni̱ saa̱ ri̱ ni̱ sa̱ tuu rí dini̱ véꞌe noo̱ ió tayií ñoó. 10Tá ni̱ xini ra̱ ni̱ sa̱ tuu rí, kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo iní ra̱. 11Dá ni̱ ku̱ꞌu ra veꞌe ñoó. Dá ni̱ xini ra̱ xí xíꞌín María, naná xi̱. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí rá noo̱ xí, ta ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo ñaá rá. Dá ni̱ sonó rá yúꞌu̱ sato̱ noo̱ ñóꞌo ña̱ va̱ꞌa, dá ni̱ taó rá ña̱ ni̱ doko̱ rá noo̱ xí. Ta ñoó kúú oro, xíꞌín du̱sa támi sáꞌa̱n, xíꞌín sití támi sáꞌa̱n naní mirra. 12Tído ti̱xi sa̱ni ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín rá ña̱ ná dáꞌa ni nandió kuéi ra noo̱ Herodes. Sa̱ꞌá ño̱ó iin ka̱ va íchi̱ ni̱ na̱ndió kuéi ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌání rey Herodes kua̱ꞌá nda̱ꞌo taleé

13Tá ni̱ ya̱ꞌa ta̱a ñoó kuaꞌa̱n ra̱, dá ni̱ kaꞌa̱n iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín José ti̱xi sa̱ni, dá kaá na̱:

―Ndako̱o yoꞌó, ta kiꞌin taleé xaa̱n xíꞌín naná xi̱, ta kuino kíi̱ kuaꞌán Egipto, ta ñoó kandei ndó nda̱ ná kasto̱ꞌon tukui xíꞌín ndó, dá chi̱ kasáꞌá rey Herodes nándukú rá taleé xaa̱n kaꞌání rá ―kaá na̱.

14Dá ni̱ ndoto José, ta sa̱kuaá kuu̱ dáá ñóó ni̱ kiꞌin ra taleé ñoó xíꞌín naná xi̱, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ Egipto. 15Ta ñoó ni̱ sa̱ ndei na nda̱ ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ ni̱ xiꞌi̱ Herodes. Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín profeta na̱: “Nda̱ ñoo Egipto ni̱ na̱kanai de̱ꞌi ve̱i xi.”

16Tá ni̱ ka̱ndaa̱ iní Herodes ña̱ ni̱ da̱nda̱ꞌí ñaá ta̱ ndi̱chí ñoó, kúú ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kuu ndidaá takuálí yíí ko̱ ñáꞌa̱ xi̱no uu̱ kuia̱ ndéi ñoo Belén xíꞌín ndidaá takuálí yíí ndéi ñoo kuálí ñóꞌo noo̱ kúú kuendá Belén ñoó, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n xi̱nko̱o uu̱ kuia̱ ni̱ xini ta̱ ndi̱chí ñoó ni̱ xi̱no ti̱ñoo̱. 17Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ra dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱nko̱o no̱ó ni̱ kaꞌa̱n profeta Jeremías:

18Tái̱ káyuꞌú na̱ ñáꞌa̱ ndéi ñoo Ramá.

Ni̱ꞌi nda̱ꞌo sá kíán, ta ndaꞌí tánaán xíꞌín ndirá noo̱a̱n.

Ta ndéíꞌi̱ Raquel saꞌa̱ de̱ꞌán,

ta ko̱ ku̱ú taꞌon natiián ta̱ndeé iní, chi̱ ni̱ xiꞌi̱ ndiꞌi xi.

19Tá ni̱ xiꞌi̱ Herodes, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ túku iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios noo̱ José ti̱xi sa̱ni noo̱ ió ra̱ ñoo Egipto, 20dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndako̱o, ta kuaka tayií lóꞌo̱ xaa̱n xíꞌín naná xi̱, ta nandió kuéi ndó kuaꞌán nóꞌo̱ ndo̱ Israel, dá chi̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ ndiꞌi va ta̱a, ra̱ ndúkú tayií lóꞌo̱ xaa̱n kaꞌání rá ―kaá na̱.

21Dá ni̱ nda̱ko̱o ra, dá ni̱ na̱kuaka ra tayií lóꞌo̱ ñoó xíꞌín naná xi̱, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Israel. 22Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ Arquelao ni̱ na̱kuíi̱n noo̱ tatá ra̱ rey Herodes dándáki ra kuendá Judea, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ yu̱ꞌú na̱ koꞌo̱n na̱ kandei na ñoó. Tído ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Ndios ti̱xi sa̱ni xíꞌín José ña̱ ná koꞌo̱n na̱ chí kuendá Galilea kandei na. 23Dá ni̱ saa̱ na̱ ñoo Nazaret, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Galilea, ta ñoó ni̱ sa̱ ndei na. Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o no̱ó ni̱ kaꞌa̱n profeta ña̱ kananí xí ta̱ ñoo Nazaret.