Search form

San Mateo 2:18

18Tái̱ káyuꞌú na̱ ñáꞌa̱ ndéi ñoo Ramá.

Ni̱ꞌi nda̱ꞌo sá kíán, ta ndaꞌí tánaán xíꞌín ndirá noo̱a̱n.

Ta ndéíꞌi̱ Raquel saꞌa̱ de̱ꞌán,

ta ko̱ ku̱ú taꞌon natiián ta̱ndeé iní, chi̱ ni̱ xiꞌi̱ ndiꞌi xi.