Search form

San Mateo 2:22

22Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ Arquelao ni̱ na̱kuíi̱n noo̱ tatá ra̱ rey Herodes dándáki ra kuendá Judea, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ yu̱ꞌú na̱ koꞌo̱n na̱ kandei na ñoó. Tído ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Ndios ti̱xi sa̱ni xíꞌín José ña̱ ná koꞌo̱n na̱ chí kuendá Galilea kandei na.