Search form

San Mateo 2:6

6Ñoo Belén, ña̱ nákaa̱ kuendá Judá,

kandaya̱ꞌi cháá ka̱ yo̱ꞌó noo̱ dao ka̱ ñoo ñóꞌo kuendá Judá,

dá chi̱ xaa̱n kaki iin ra̱ katiin ndaa na̱ ñoo Israel, na̱ kúú ñooi̱,

ta dándáki ñaá rá, kaá Ndios xíꞌín profeta na̱

―kaá ra̱.